Απόφαση υπ’ αρ. 286/2022 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία) – Δεκτή Αίτηση Χορήγησης Αδείας για Αποποίηση Κληρονομίας για Λογαριασμό Ανηλίκου

Περίληψη: Παρά το ότι το ανήλικο τέκνο κληρονομεί εκ του νόμου με το ευεργέτημα εξ απογραφής, η κληρονομία έχει αυξημένο παθητικό λόγω οφειλών του αποβιώσαντος προς τραπεζικά ιδρύματα οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ το ενεργητικό της κληρονομιάς και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο των προαναφερθέντων αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα. 1527 εδ. α’ και 1902 52 ΑΚ), προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών του και δαπανών, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθούν οι αιτούμενες άδειες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου — Αχιλλέα Κοκαρίδα και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-11-2021 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης  [•]/[•]/6.7.2021 αίτηση

Των αιτούντων 1. [•] [•] του [•] και της [•] κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2. [•] [•] του [•] κατοίκου Αλίμου οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] υπό την ιδιότητά τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους [•] του [•] και της [•], κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•], γεν. την [•].[•].2012, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σπυρίδωνος Αδάμ 

Επί της υπ’ αρ. καταθέσεως [•]/[•]/6.7.2021 αιτήσεως, διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, η οποία ενεγράφη στο οικείο πινάκιο και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά του Δικαστηρίου αυτού κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες, οι οποίοι ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους ζητούν υπό τις προαναφερόμενες ιδιότητές τους, να τους  δοθεί η άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό του τέκνου τους αυτού την κληρονομιά του πατέρα της 1ης αιτούσας [•] του, κατοίκου εν ζωή Κηφισιάς Αττικής επί της οδού [•] αρ. [•], ο οποίος απεβίωσε την [•].8.2020 στην Αθήνα χωρίς να  αφήσει διαθήκη διότι η κληρονομιά αυτή στερείται επαρκούς ενεργητικού, ενώ αντιθέτως έχει αυξημένο παθητικό και, ως εκ τούτου, η αποδοχή της, ακόμη και με το ευεργέτημα της απογραφής, δε συνάδει προς το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων τους. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση των αιτούντων αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί στο δικαστήριο αυτό (άρθρα 740 § 1 και 797 εδ. α’ ΚΠολΔ) κατά την προκείμενη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. του ΚΠολΔ σε συνδ. προς το άρθρο 121 ΕισΝΑΚ). Εξάλλου, για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τη διάταξη της 52 του άρθρου 748 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου αυτής στην  εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αριθ. [•]/25.10.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Άγγελου Αγγελίδη Η αίτηση δε είναι νόμω βάσιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 51 και 1526 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της επ ακροατηρίω ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος των αιτούντων καθώς και όλων των προσκομιζομένων εγγράφων, μερικά, μάλιστα, από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω; αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο πατέρας της 1ης αιτούσας [•], κάτοικος εν ζωή [•], απεβίωσε την [•].08.2020 στην Αθήνα χωρίς να αφήσει διαθήκη, καταλείποντας κατά τον χρόνο θανάτου του ως πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του την σύζυγό του [•]  [•]  καθώς και τα δύο ενήλικα τέκνα του α) την πρώτη αιτούσα [•]  [•] β) τον [•] [•], οι οποίοι όμως προβήκανε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αποποίηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος διά της κοινής υπ’ αριθμ. [•]/11.05.2021 έκθεσης δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (λαμβανομένης υπόψη της αναστολής των νόμιμων και δικονομικών προθεσμιών λόγω της Πανδημίας του COVlD για το χρονικό διάστημα από τις 07.11.2020 έως τις 05.04.2021). Κατόπιν της αποποίησης της πρώτης αιτούσας το αρχικώς επαχθέν σε αυτή κληρονομικό μερίδιο εκ της κληρονομιάς του αποβιώσαντος υπήχθη ακολούθως στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων ως προς το οποίο η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης, άρχισε από την επομένη της γενομένης αποποιήσεως της 1ης αιτούσας διότι τότε έλαβε γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της, καθόσον η γνώση των ανηλίκων περί της επαγωγής και του λόγου αυτής κρίνεται στο πρόσωπο των νομίμων αντιπροσώπων αυτών, που είναι οι γονείς τους. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται, , από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (06.07.2021) μέχρι την έκδοση της παρούσας (βλ. επίσης το από 12-5-2021 απόσπασμα της με στοιχεία [•]/2020 ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιαρχείου Κηφισιάς, βλ. το από [•] Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του υπ’ αριθμ. [•] /2021 περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Πρωτοδικείου Αθηνών το υπ’ αριθμ. [•] πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Ναυπακτίας.

Περαιτέρω προέκυψε ότι η κληρονομιά του αποβιώσαντος στερείται επαρκούς ενεργητικού και ειδικότερα ο αποβιώσας είχε την επικαρπία ενός διαμερίσματος Α ορόφου 72,75 τ.μ. μετά υπόγειας αποθήκης 16,40 τ.μ. αξίας της επικαρπίας 17.832,94 ευρώ   καθώς και την πλήρη κυριότητα δύο υπογείων ιδιοκτησιών 6,16 και 18,90 τ.μ. και ενός οικοπέδου 860,96 τ.μ. στην περιοχή Πυλλήνης Σίμου Αιτωλοακαρνανίας ενώ τέλος είχε ένα αμάξι Renault Megane έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2002 (βλ. υπ’ αριθμ. 55/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (διαδικασία υπερχρεωμένων) ενώ από την άλλη έχει αυξημένο παθητικό λόγω οφειλών του αποβιώσαντος προς τραπεζικά ιδρύματα οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ το ενεργητικό της κληρονομιάς (βλ. κατάθεση μάρτυρος) και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο των προαναφερθέντων αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα. 1527 εδ. α’ και 1902 52 ΑΚ), προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών του και δαπανών, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθούν οι αιτούμενες άδειες. Συνακόλουθα, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Παρέχει την άδεια στην πρώτη και δεύτερο των αιτούντων, 1. [•] [•] του [•] και της [•] κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2. [•] [•] του [•] κατοίκου Αλίμου οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] υπό την ιδιότητά τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους [•] του [•] και της [•], κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•], γεν. την [•].[•].2012, όπως προβούν για λογαριασμό του τέκνου τους αυτού στην αποποίηση της κληρονομιάς του πατέρα της 1ης αιτούσας [•] [•]του [•], κατοίκου εν ζωή Κηφισιάς Αττικής επί της οδού [•] αρ. [•], ο οποίος απεβίωσε την [•].08.2020 στην Αθήνα χωρίς να αφήσει διαθήκη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε ο Μαρούσι , στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 28η Ιουλίου 2022 , χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ