Απόφαση υπ’ αρ. 6/2023 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3869/2010, κατόπιν διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την δικαστική απόφαση υπαγωγής της στις ρυθμίσεις του νόμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

6/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 08.11.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: [•] [•] του [•], κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός [•], αρ. 77, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Αδάμ.

Της καθ’ής η αίτηση πιστώτριας: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «[•]», η οποία τυχγάνει καθολική διάδοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «[•]», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός [•], αρ. [•] και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Κοινοποιούμενη προς: το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης», όπως μετονομάσθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή η από 09.09.2022 αίτηση απαλλαγής της από το υπόλοιπο των χρεών της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου [•]/2022 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, μετά την εκφώνηση αυτής κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται.

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

Ι. Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 1456Β και 14598Β/14.09.2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Άγγελου Αγγελίδη, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη κατάθεσης, ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ής πιστώτρια καθώς και στο προς ον η κοινοποίηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης». Μη εμφανισθέντες όμως αυτοί κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε εκ του οικείου πινακίου και κατά την σειρά της θα πρέπει να δικασθούν ερήμην, όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν αυτοί παρόντες

ΙΙ. Με την κρινομένη αίτηση της, η αιτούσα ζητεί να αναγνωρισθεί η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών, που της επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.3869/2010, με την υπ’ αριθμ. [•]/2018 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και να πιστοποιηθεί η απαλλαγή της από το υπόλοιπο των οφειλών της προς την καθ’ ής πιστώτρια. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινομένη αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 3 και 11 Ν. 3869/2010), κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου και ότι για το παραδεκτό αυτής ακριβές αντίγραφό της με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην καθ’ ής πιστώτρια, κατ’ άρθρα 11 παρ.1 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεσή της. Είναι δε περαιτέρω νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 και 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει, επομένως η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

ΙΙΙ. Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, για μερικά των οποίων γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 15.02.2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου [•]/2015 αίτηση της περί δικαστικής ρύθμισης των χρεών της σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, στρεφόμενη κατά της καθ’ής πιστώτριας. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’αριθμ. [•]/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η ως άνω αίτησή της και ρυθμίσθηκαν οι οφειλές της προς την καθ’ής, η αίτηση πιστώτρια της, με την καταβολή προς αυτήν επί τριάντα έξι μήνες, αρχής γενομένης από το μήνα Δεκέμβριο 2018, μηνιαίων δόσεων ποσού εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών εκάστης (126,45€) στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη (βλ. το υπ’ αριθμ. 3536/2022 πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, αποδείχθηκε η κανονική εκτέλεση από την αιτούσα των υποχρεώσεων, που της επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.3869/2010 (βλ. τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τον αιτούντα καταθετήρια του συνόλου των οφειλόμενων δόσεων προς την καθ’ ής) και η παρέλευση τριάντα έξι μηνών από την δημοσίευση της απόφασης την 28.11.2021. Συνεπώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 § 1 του ν.3869/2010, εφόσον η αιτούσα τήρησε τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. [•]/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και διαπιστώθηκε, μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του παρόντος Δικαστηρίου, ότι για αυτήν δεν έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί απαλλαγής από τις οφειλές της (άρθ. 1 § 3, 11 § 1 και 13 ν.3869/2010), παρέπεται ότι αυτή απαλλάσσεται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της καθ’ ής πιστώτριάς της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να αναγνωριστεί η κανονική εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. [•]/2018 τελεσίδικη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου στην αιτούσα καθώς και να πιστοποιηθεί η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών της έναντι της καθ’ ής η αίτηση πιστώτριάς της. Περαιτέρω, παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της καθ’ ής πιστώτριας που δικάστηκε ερήμην δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010). Τέλος, δεν θα περιληφθεί διάταξη για τα δικαστικά έξοδα, καθώς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, που εφαρμόζεται αναλογικά, δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθ’ής.

Δέχεται την αίτηση.

Πιστοποιεί την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στην αιτούσα με την υπ’ αριθμ. [•]/2018 τελεσίδικη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.

Απαλλάσσει αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της έναντι της καθ’ ής.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε δημόσια και σε έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 05.01.2023 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων των δικηγόρων

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ