Ν 4681/2020 Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α’ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α’ 45) και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ A’ 74/27.03.2020)

[ Δείτε το ΦΕΚ ]

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας»

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας», που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 28 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

3. Τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση, από την οποία προκαλείται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επίταξης ακινήτων σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων στις ανωτέρω νήσους.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Επίταξη ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας

1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων πραγμάτων, υπό την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη για την αντιμετώπιση της διακινδύ-νευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας που προκαλείται από τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις ανωτέρω νήσους και ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα προς επίταξη ακίνητα και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπονται οι πιστώσεις για τις αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης της χρήσης των προς επίταξη ακινήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, καθορίζεται εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατόπιν εισήγησης του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμών Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνέχεια υποβολής εισήγησης από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία, και προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη λήξη της επίταξης ή ανά μήνα, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας παραγράφου χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».

Άρθρο 2

Κύρωση της από 2.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου»

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 2.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 45 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης ασύμμετρης απειλής κατά της ασφάλειας της χώρας που υπερβαίνει τη δικαιολογητική βάση του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου για τη διαδικασία παροχής ασύλου, σε συνδυασμό με την απόλυτη αντικειμενική αδυναμία εξέτασης σε εύλογο χρόνο των αιτήσεων παροχής ασύλου που θα προέκυπταν εξαιτίας της παράνομης μαζικής εισόδου στη χώρα.

3. Το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της, δυνάμενη να υιοθετήσει προς τούτο κάθε μέτρο.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Αναστολή υποβολής αιτήσεων
χορήγησης ασύλου

1. Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

3. Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το χρονικό διάστημα της παραγράφου 2 δύναται να συντέμνεται.

Άρθρο δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2020.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».

Άρθρο 3

Παράταση προθεσμίας καθορισμού αποζημίωσης

Η προθεσμία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α’ 28), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 4

Τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. συμβάσεων ναύλωσης, μίσθωσης, που συνάπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού ή εκτάκτων και επειγουσών αναγκών

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) προστίθενται περιπτώσεις ιΖ’ και ιη’ ως εξής:

«ιζ) Η ναύλωση και η μίσθωση, πλοίων ή αεροσκαφών, που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ή φιλοξενία ή οποιαδήποτε άλλη χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, ή στο πλαίσιο εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, στο Δημόσιο, ή κατ’ εντολή του Δημοσίου σε φορείς της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, καθώς και η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών, που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών αυτών.

ιη) Η παράδοση ή εισαγωγή αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή κατ’ εντολή του Δημοσίου σε φορείς της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, με σκοπό την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών ή στο πλαίσιο εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.»

2. Απαλλάσσονται από Ε.Φ.Κ. τα καύσιμα που προορίζονται για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών. Επίσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση η παράδοση ή εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 24.2.2020 και για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.

Άρθρο 5

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α’ 3) αποκλειστικά για επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά και μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια και υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενημέρωσης του κοινού ως προς τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των προϊόντων της παρούσας παραγράφου στην Ελληνική Επικράτεια και η απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. Σε περίπτωση που για την ως άνω παραγωγή απαιτείται η τήρηση διαδικασιών βάσει των σχετικών άρθρων των νόμων 3982/2011 (Α’ 143) και 4442/2016 (Α’ 230), αναστέλλεται ομοίως η ισχύς των σχετικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο ως προς την ανωτέρω διαδικασία παραγωγής και τηρούνται οι προθεσμίες της παραγράφου 3.

2. Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012.

3. Οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη παραγωγής αυτών να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των ως άνω προϊόντων σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983.

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση της παραγράφου 3 με πλήρη φάκελο, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την παραγωγή και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων και να αποσύρουν τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εσωτερικών Υγείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ναυτιλίας Μετανάστευσης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Ασύλου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ