Λειτουργία Δικαιοσύνης κατά τη Διάρκεια Ισχύος Μέτρων κατά του Κορωνοϊού – Βασική Νομοθεσία (Συνεχής Ενημέρωση)

Α) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 13.03.2020 – 31.05.2020 Α/Α αρ. ΚΥΑ ΦΕΚ Χρονικό Διάστημα Ισχύος 1 Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 ΦΕΚ Β’ 833/12.03.2020 13.03.2020 έως 27.03.2020 2 Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 ΦΕΚ Β’ 864/15.03.2020 16.03.2020 έως 27.03.2020 3 Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 ΦΕΚ Β’ 1074/27.03.2020 28.03.2020 έως 10.04.2020 4 Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 ΦΕΚ Β’ 1301/11.04.2020 11.04.2020 έως 27.04.2020 5 Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΦΕΚ Β’ 1588/25.04.2020 28.04.2020 έως 15.05.2020 6

Απόφαση υπ’ αρ. 76/2023 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Αντισυνταγματική η υποχρεωτική συνδρομή δόσεων του άρ. 8 και του άρ. 9.

Δέχεται εν μέρει αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Το Δικαστήριο δεν εφαρμόζει την διάταξη του άρ. 9 παρ.2 β του ν.3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρ.62 του v. 4549/2018, ως αντισυνταγματική στο μέτρο που εφαρμόζεται αναδρομικά. Ορίζει μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8 επί τριετία. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούντων από εκποίηση υπό τον όρο καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας σε 360 μηνιαίες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα αρχίσει μετά την παρέλευση της τριετίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν.3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2023

Αρ. έκθ. κατ. αρχικής αίτησης : [•]/30.12.2015

E.A.K. αίτησης ηλεκτρον. επαναπροσδιορισμού : [•]/30.08.2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κλεονίκη Αλεξοπούλου Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας, και από τη Γραμματέα Ευθαλία Αυξέντη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Δεκεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], και 2) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], αμφοτέρων κατοίκων Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού [•] αρ. [•], οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Σπυρίδωνα Αδάμ (ΑΜ ΔΣΑ 032921) που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 15η.11.2021 (άρθρο 4 Η παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», που εδρεύει ην Αθήνα, οδός [•] αρ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], εκπροσωπουμένης, που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 30η.09.2021 (άρθρο 4Η παρ. 1 N. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Απόφαση υπ’ αρ. 7/2023 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3869/2010, κατόπιν διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την δικαστική απόφαση υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του νόμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

7/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 08.11.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: [•] [•] του [•] , κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός [•], αρ. 77, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Αδάμ.

Της καθ’ής η αίτηση πιστώτριας: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «[•]», η οποία τυχγάνει καθολική διάδοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «[•]», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός [•], αρ. [•] και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Κοινοποιούμενη προς: το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης», όπως μετονομάσθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή η από 09.09.2022 αίτηση απαλλαγής του από το υπόλοιπο των χρεών του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου [•]/2022 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, μετά την εκφώνηση αυτής κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται.

Απόφαση υπ’ αρ. 6/2023 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3869/2010, κατόπιν διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την δικαστική απόφαση υπαγωγής της στις ρυθμίσεις του νόμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

6/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 08.11.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: [•] [•] του [•], κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός [•], αρ. 77, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Αδάμ.

Απόφαση υπ’ αρ. 286/2022 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία) – Δεκτή Αίτηση Χορήγησης Αδείας για Αποποίηση Κληρονομίας για Λογαριασμό Ανηλίκου

Περίληψη: Παρά το ότι το ανήλικο τέκνο κληρονομεί εκ του νόμου με το ευεργέτημα εξ απογραφής, η κληρονομία έχει αυξημένο παθητικό λόγω οφειλών του αποβιώσαντος προς τραπεζικά ιδρύματα οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ το ενεργητικό της κληρονομιάς και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο των προαναφερθέντων αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα. 1527 εδ. α’ και 1902 52 ΑΚ), προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών του και δαπανών, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθούν οι αιτούμενες άδειες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου — Αχιλλέα Κοκαρίδα και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-11-2021 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης  [•]/[•]/6.7.2021 αίτηση

Των αιτούντων 1. [•] [•] του [•] και της [•] κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2. [•] [•] του [•] κατοίκου Αλίμου οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] υπό την ιδιότητά τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους [•] του [•] και της [•], κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•], γεν. την [•].[•].2012, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σπυρίδωνος Αδάμ 

Επί της υπ’ αρ. καταθέσεως [•]/[•]/6.7.2021 αιτήσεως, διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, η οποία ενεγράφη στο οικείο πινάκιο και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά του Δικαστηρίου αυτού κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.

Απόφαση υπ’ αρ. 857/2022 Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση ιδιοκτήτη Φορτηγού Δημοσίας Χρήσεως και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Αντισυνταγματική η υπαγωγή στο νόμο οφειλών προς ΑΑΔΕ και ασφαλιστικά Ταμεία. Δέχεται εν μέρει αίτηση. Ορίζει μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούντων από εκποίηση υπό τον όρο καταβολής 240 δόσεων του άρ. 9

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 857/2022 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Νίκη Θεοδώρου, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου κα τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Λαγκαδινού. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση: ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. [•] [•] του [•] και

Απόφαση υπ’ αρ. Α260/17.05.2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου: Ακύρωση Προστίμου για Αδήλωτο Εργαζόμενο

Α260/17-5-2022

Α.Κ.Δ.: ΠΡ [•]/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Δεκεμβρίου 2021, με δικαστή τον Θεμιστοκλή – Χρυσοβαλάντη Χατζηιωάννου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 14.11.2019 και ημερομηνία περιέλευσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 27.11.2019,

τ ο υ [•] [•] του [•], κατοίκου Σχοινούσας Νάξου, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Αδάμ,

κ α τ ά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μετονομάσθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. από 1.3.2020 με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και δεν παραστάθηκε.

Αναστέλλεται μέχρι τις 30.10.2022 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» [ΦΕΚ B 2660 – 30.05.2022]

Απόφαση υπ’ αρ. 159/2022 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010.

Δέχεται εν μέρει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούσας από εκποίηση. Ορίζει καταβολές στο 80% της αντικειμενικής της αξίας σε 240 μηνιαίες δόσεις. Εξαιρεί από εκποίηση και την λοιπή περιουσία της αιτούσας λόγω μικρής της αξίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

N. 3869/2010-4161/2013-4745/2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

159/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Δέσποινα Πουλιάση

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 04 Φεβρουαρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : [•] [•] του [•], κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός [•]), με ΑΦΜ [•], η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο τον Σπυρίδωνα Αδάμ, ο οποίος προκατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ H ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]  ΑΕ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα ([•]) κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και άσκησε κυρία παρέμβαση ως καθολική διάδοχος αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «[•] ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•] νομίμως εκπροσωπούμενη, κατόπιν διάσπασης της ”[•]” με ΑΦΜ [•] (Διασπώμενης) με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία (Επωφελούμενη) εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. [•] /16.04.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’αριθμ.πρωτ. [•] και [•]/16.04.2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία ”[•] FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY“ με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας ([•], [•], [•] ), αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτ. 130/20.04.21 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 120, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ ‘αριθμ. [•]/19.04.2021 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ως άνω διασπώμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού [•] αριθμ. [•] κι εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου [•]/20.04.2021 στον τόμο 12 και α.α. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο την [•] [•] (ΑΜ ΔΣΑ 34462) η οποία προκατέθεσε προτάσεις.

Απόφαση υπ’ αρ. 8/2022 Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) – Δεκτή Αίτηση Χορήγησης Αδείας για Αποποίηση Κληρονομίας για Λογαριασμό Ανηλίκου

Περίληψη: Παρά το ότι το ανήλικο τέκνο κληρονομεί εκ του νόμου με το ευεργέτημα εξ απογραφής, για λόγους αποφυγής εξόδων και ταλαιπωρίας, χορηγείται η άδεια στους γονείς να αποποιηθούν κατάχρεη κληρονομία για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 8/2022 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Μπιντζιλέκη την οποία όρισε

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η συμμετοχή μου στις επερχόμενες αρχαιρεσίες αποτελεί επιλογή ελαχίστου σεβασμού, όχι μόνο σε όσους με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους πριν 4 χρόνια, αλλά απέναντι σε όλους τους συναδέλφους μου και την Δικηγορία την ίδια. Γνωρίζω ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δικηγορία σήμερα ίσως να μην αφήνει πολλά περιθώρια