ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 136042 ΕΞ 2020 «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).» ΦΕΚ Β΄ 5278/30.11.2020