Απόφαση υπ’ αρ. 76/2023 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Αντισυνταγματική η υποχρεωτική συνδρομή δόσεων του άρ. 8 και του άρ. 9.

Δέχεται εν μέρει αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Το Δικαστήριο δεν εφαρμόζει την διάταξη του άρ. 9 παρ.2 β του ν.3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρ.62 του v. 4549/2018, ως αντισυνταγματική στο μέτρο που εφαρμόζεται αναδρομικά. Ορίζει μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8 επί τριετία. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούντων από εκποίηση υπό τον όρο καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας σε 360 μηνιαίες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα αρχίσει μετά την παρέλευση της τριετίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν.3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2023

Αρ. έκθ. κατ. αρχικής αίτησης : [•]/30.12.2015

E.A.K. αίτησης ηλεκτρον. επαναπροσδιορισμού : [•]/30.08.2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κλεονίκη Αλεξοπούλου Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας, και από τη Γραμματέα Ευθαλία Αυξέντη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Δεκεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], και 2) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], αμφοτέρων κατοίκων Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού [•] αρ. [•], οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Σπυρίδωνα Αδάμ (ΑΜ ΔΣΑ 032921) που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 15η.11.2021 (άρθρο 4 Η παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», που εδρεύει ην Αθήνα, οδός [•] αρ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], εκπροσωπουμένης, που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 30η.09.2021 (άρθρο 4Η παρ. 1 N. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Απόφαση υπ’ αρ. 7/2023 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3869/2010, κατόπιν διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την δικαστική απόφαση υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του νόμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

7/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 08.11.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: [•] [•] του [•] , κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός [•], αρ. 77, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Αδάμ.

Της καθ’ής η αίτηση πιστώτριας: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «[•]», η οποία τυχγάνει καθολική διάδοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «[•]», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός [•], αρ. [•] και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Κοινοποιούμενη προς: το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης», όπως μετονομάσθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή η από 09.09.2022 αίτηση απαλλαγής του από το υπόλοιπο των χρεών του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου [•]/2022 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, μετά την εκφώνηση αυτής κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται.

Απόφαση υπ’ αρ. 6/2023 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3869/2010, κατόπιν διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την δικαστική απόφαση υπαγωγής της στις ρυθμίσεις του νόμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

6/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 08.11.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: [•] [•] του [•], κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός [•], αρ. 77, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Αδάμ.

Απόφαση υπ’ αρ. 857/2022 Ειρηνοδικείου Αθηνών: Δεκτή αίτηση ιδιοκτήτη Φορτηγού Δημοσίας Χρήσεως και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Αντισυνταγματική η υπαγωγή στο νόμο οφειλών προς ΑΑΔΕ και ασφαλιστικά Ταμεία. Δέχεται εν μέρει αίτηση. Ορίζει μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούντων από εκποίηση υπό τον όρο καταβολής 240 δόσεων του άρ. 9

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 857/2022 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Νίκη Θεοδώρου, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου κα τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Λαγκαδινού. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση: ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. [•] [•] του [•] και