ΕιρΑμαρ 170/2019 – Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 συνταξιούχου

Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 συνταξιούχου λόγω συνδυαστικής μείωσης των εισοδημάτων, αύξησης του κόστους διαβίωσης, δικαιολογημένης πίστης περί εξυπηρέτησης της οφειλής. Οι καταβληθείσες δόσεις της προσωρινής διαταγής συνυπολογίζονται στις δόσεις του άρ. 8§2 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4549/2018, χωρίς την υποχρέωση περαιτέρω καταβολών από την αιτούσα.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ N. 3869/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

170/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Βασίλειο Τσινταβή, ο οποίος ορίσθηκε με πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και τη Γραμματέα Θεοφανώ Κυριακίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 16-4-2019 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: […] […] του […], κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός […], αρ. […], ΑΦΜ […], η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Αδάμ.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δικ.) και παρίστανται ως εξής 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο. 2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της […] […]. 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Η αιτούσα με την από 10/3/2014 και με αριθμ. καταθ. 210/2014 αίτησή της, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίσθηκε η δικάσιμος της 19-2-2025 και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6/2019 Πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο ορίστηκε προς εκδίκαση η με αριθμό ΕΑΚ …/2014, ΓΑΚ …/2018, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το σχετικό βιβλίο πινακίου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από το από 2018-02-18. 03:20 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του EUROBANK_LEGALServices _LAW3869@ieurobank.gr και το από 2019-02-19, 08:19 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του legalserv@alpha.gr, η πρώτη και τρίτη των καθ’ ων ενημερώθηκαν νομότυπα, ως προς την υπ’ αριθμ. 6/2019 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο με την οποία ορίστηκε προς εκδίκαση η με αριθμό ΕΑΚ …/2014, ΓΑΚ …/2018, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριές της που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της , σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει ‘αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως την εκθέτει στην αίτησή της, καθώς και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η αναφερόμενη στην αίτηση ‘κύρια κατοικία της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2020). Για το παραδεκτό της, έχει νομίμως προσκομισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, και έχει προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από το υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων l, 4, 5, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου και πρέπει επομένως να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

Από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων μεταξύ των οποίων η ανωμοτί της αιτούσας που εξετάσθηκε νόμιμα και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, όλων των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι τα οποία λαμβάνονται υπόψη για συναγωγή αποδείξεων και δικαστικών τεκμηρίων, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται και άλλα όχι, πλην όμως άπαντα έχουν ληφθεί υπόψιν και κανένα δεν παραλείπεται για την ουσιαστική διάγνωση της υπό κρίση υπόθεσης, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) , από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) καθώς και από όλη την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα έχει γεννηθεί το έτος 1952, διαζευγμένη με δύο τέκνα, είναι συνταξιούχος έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.247,39 € περίπου. Τέλος έχει πάγια μηνιαία έξοδα για την ικανοποίηση των αναγκών της, τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου ανέρχονται στο ποσό των 980 €.

Από την επισκόπηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων παλαιότερων ετών προκύπτει ότι η αιτούσα αποκόμισε ως δηλωθέν εισόδημα κατά το οικ. έτος 2011 το ποσό των 21.236,24 ευρώ, κατά το οικ. έτος 2012 το ποσό των 19.515,68 ευρώ, κατά το οικ. έτος 2013 το ποσό των 19.544,48 ευρώ, κατά το φορ. έτος 2014 το ποσό των 15.423,21 ευρώ, κατά το φορ. έτος 2016 το ποσό των 14.951,16 ευρώ και κατά το φορ. έτος 2017 το ποσό των 14.968,79 ευρώ.

Η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα σε ένα διαμέρισμα, πρώτου (Α) ορόφου, εμβαδού 78,50 τ.μ., έτους κατ. 1978, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός […], αρ. […], Α.Τ.Α. […], το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της ιδίας και της οικογενείας της.

Επίσης, την πλήρη κυριότητα μίας υπόγειας αποθήκης, εμβαδού 8 τ. μ. , έτους κατ. 1978, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός […], αρ.3, Α.Τ.Α. […]. Το ανωτέρω ακίνητο (Α.Τ.Α. […]), πρέπει λόγω της χαμηλής εμπορικής του αξίας, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, να εξαιρεθεί από την εκποίηση, καθώς τα έξοδα εκποίησης (αμοιβή Εκκαθαριστή, δημοσιεύσεις κλπ) θα είναι δυσανάλογα της εμπορικής του αξίας, η δε θέση των καθ’ ων πιστωτριών, δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιωδώς.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των πιστωτριών, τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα δικαίου με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) (βλ. και ΕιρΧαλανδρ. 10/2011 δημ. Τράπεζα νομικών πληροφοριών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) Συγκεκριμένα η αιτούσα οφείλει το συνολικό ποσό των 66.621,14 ευρώ σε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ειδικότερα οφείλει (όλα τα προαναφερόμενα ποσά προκύπτουν από τις προσκομιζόμενες καταστάσεις γνωστοποιήσεως των οφειλών της αιτούσας από την Τράπεζα): Α) προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.: από τη με αριθμό […] σύμβαση κατ. δανείου. το ποσό των 13.313,78 ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους. B) προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: α) από τη με αριθμό […] σύμβαση, το ποσό των 12.402,02 ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους. Για τη σύμβαση αυτή έχει εγγραφεί αντίστοιχα προσημείωση υποθήκης, επί του ως άνω ακινήτου, β) από τη με αριθμό λογαριασμού […], το ποσό των 28.109,65 ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους. Για τη σύμβαση αυτή έχει εγγραφεί αντίστοιχα προσημείωση υποθήκης, επί του ως άνω ακινήτου, γ) από τη με αριθμό λογαριασμού […], το ποσό των 8.217,97 ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους. Για τη σύμβαση αυτή έχει εγγραφεί αντίστοιχα προσημείωση υποθήκης, επί του ως άνω ακινήτου. Γ) προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», από τη με αριθμό λογ. […] , ως πρωτοφειλέτης, το ποσό των 4.577,72 ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους.

Η αιτούσα μπορούσε βάσει των εισοδημάτων της ιδίας να αποπληρώνει τα ανωτέρω δάνεια. Ειδικότερα, η αιτούσα αποπλήρωνε κανονικά τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω η αιτούσα ευρέθη έκτοτε χωρίς δική της υπαιτιότητα σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τα εισοδήματα της ανέρχονται στο ποσό των 1.247,39 € περίπου μηνιαίως. Τέλος, έχει πάγια μηνιαία έξοδα για την ικανοποίηση των αναγκών της, τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου ανέρχονται στο ποσό των 980 €. Το εισόδημά της αυτό δε επαρκεί για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Έτσι, συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες, κατά δε την ανάληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων, αφενός μεν τα εισοδήματά της ήταν υψηλότερα και αφετέρου εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης με τις δυσμενείς συνέπειες που είχε στην ελληνική οικονομία, κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών, δεδομένου ότι εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων, τα τρέχοντα έξοδα και οι δαπάνες διαβίωσης της μέσης ελληνικής οικογένειας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Περαιτέρω, λόγω της εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης σύμβασης κατά το παρελθόν η αιτούσα πίστευε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές της τις υποχρεώσεις, ενώ δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την οικονομική κρίση που θα ακολουθούσε που την οδήγησε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Η επιδίωξη της αιτούσας να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10 αποτελεί δικαίωμα που της παρέχεται από το νόμο, απόκειται δε στο δικαστήριο να κρίνει με βάση τις αποδείξεις αν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις να εντάξει τα χρέη της σε ρύθμιση, καθώς και το είδος της ρύθμισης στην οποία θα ενταχθούν. Στην προκειμένη δε περίπτωση αποδείχθηκε, κατά τα προλεχθέντα, ότι οι συνολικές οφειλές της προς τις μετέχουσες έχουν διαμορφωθεί σε δυσανάλογα προς τα εισοδήματά της επίπεδα με συνέπεια την υπερχρέωσή της, η οποία καθιστά αναγκαία τη μείωσή τους ώστε να εξασφαλιστεί σ’ αυτήν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και να μπορέσει να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που αποτελεί σκοπό του νόμου και εξυπηρετεί το γενικότερο συμφέρον, που υπερτερεί αυτού των πιστωτριών τραπεζών. Η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες καταβολές επί τρία χρόνια, που θα αρχίζουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Κατόπιν των ως άνω το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ή τριάντα έξι (36) μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψη οι δαπάνες των βασικών αναγκών της, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, η αιτούσα οφειλέτης μπορεί να καταβάλλει 267 ευρώ μηνιαίως και η αξία ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας μπορεί να καλυφθεί σε 20 έτη, με καταβολή τοκοχρεωλυτικής δόσης 188,40 €, κατ’ άρθρο 9 52 α ν. 3869/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4549/2018. Στη ρύθμιση αυτή θα ληφθεί υπόψη και η χορηγηθείσα στις 12-1-2015 προσωρινή διαταγή για το συνυπολογισμό του χρόνου που διανύθηκε από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσης απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ. 2 και 3, καθώς και άρθρο 8§2, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4549/2018, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν από τις καταβολές του άρθρου 8§2.

Συνεπώς, εφόσον η αιτούσα οφειλέτης μπορεί να καταβάλλει 267 ευρώ μηνιαίως και η αξία ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας μπορεί να καλυφθεί με καταβολή τοκοχρεωλυτικής δόσης 188,40 €, η αιτούσα δεν θα καταβάλλει κάποιο επιπλέον ποσό προς τις καθών στο πλαίσιο του άρθρου 8§2 ν.3869/10, καθώς αυτό έχει υπερκαλυφθεί από τις ανωτέρω καταβολές (συνολικά 3.060 € διά 36 ίσον 85 € ανά μήνα) στο πλαίσιο της ανωτέρω προσωρινής διαταγής του παρόντος Δικαστηρίου.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία ουδόλως εξοφλούνται οι απαιτήσεις των πιστωτριών έναντι της αιτούσας θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθ. 9 παρ. 2 ν.3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013), εφόσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Ειδικότερα, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ένα διαμέρισμα, πρώτου (Α) ορόφου, εμβαδού 78,50 τ.μ., έτους κατ. 19789 που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός […], αρ. […], Α.Τ.Α. […], αποτελεί την κύρια κατοικία της, για την οποία και υποβάλλει αίτημα υπαγωγή της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 56.520,00 ευρώ, όπως προκύπτει από τη δήλωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α 2018, την οποία η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει. Συνεπώς, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 45.216,00 € (56.520,00 X 80%), ποσό που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο και επομένως η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει μέχρι του ποσού αυτού τα οφειλόμενα προς τις πιστώτριές της ποσά, για 20 χρόνια (240 μήνες) με μηνιαίες καταβολές ποσού 188,40 ευρώ, και με την προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης, που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη κατά τα ανωτέρω. Συνεπώς η μηνιαία δόση των 188,40 € θα καταβάλλεται προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για 240 μήνες, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης το πρώτο, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα.

Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των υπολοίπων διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας χωρίς την υποχρέωση περαιτέρω καταβολών από την αιτούσα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην αιτούσα ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης περιέλθουν σ’ αυτήν περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτριών το ήμισυ της αξίας αυτών. Οφείλει επίσης να γωωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του Δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων της ή των περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ένα διαμέρισμα, πρώτου (Α) ορόφου, εμβαδού 78,50 τ.μ., έτους κατ. 1978, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός […] […], αρ. […] , Α.Τ.Α. […].

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ποσό 188,40 € μηνιαίως, για 240 μήνες. Η δόση θα καταβάλλεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης, τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην αιτούσα, ότι μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του ως άνω σχεδίου διευθέτησης οφειλών, όπως ορίζεται με την παρούσα απόφαση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΎΘΗΚΕ, αφού παραδόθηκε σε πρωτότυπη μορφή στο Μαρούσι σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11.10.2019 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ