Απόφαση υπ’ αρ. Α260/17.05.2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου: Ακύρωση Προστίμου για Αδήλωτο Εργαζόμενο

Α260/17-5-2022

Α.Κ.Δ.: ΠΡ [•]/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Δεκεμβρίου 2021, με δικαστή τον Θεμιστοκλή – Χρυσοβαλάντη Χατζηιωάννου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 14.11.2019 και ημερομηνία περιέλευσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 27.11.2019,

τ ο υ [•] [•] του [•], κατοίκου Σχοινούσας Νάξου, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Αδάμ,

κ α τ ά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μετονομάσθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. από 1.3.2020 με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και δεν παραστάθηκε.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η οποία νόμιμα φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μετά την παραπομπή της, λόγω αρμοδιότητας, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΡΑ[•]/25.11.2019 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το με κωδικό [•] ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά του από 14.11.2019 συνημμένου αποδεικτικού εξόφλησης της Τράπεζας Alpha), ζητείται η ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. [•]/30.7.2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου του αρμόδιου ελεγκτή του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής του Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο, ποσού 10.500,00 ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4554/2018 και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ίδιου νόμου υπ’ αριθ. 43614/996/9.8.2018 απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αποδιδόμενη παράβαση της μη αναγραφής μίας φερόμενης ως εργαζόμενης στην επιχείρησή του σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού αυτής, β) της υπ’ αριθ. [•]/30.7.2019 πράξης επιβολής προστίμου τρίμηνης ασφάλισης του ίδιου ως άνω οργάνου, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο, ποσού 794,30 ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 4554/2018 και της προμνησθείσας κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.), για την τεκμαιρόμενη τρίμηνη, πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, απασχόληση της ανωτέρω φερόμενης ως εργαζόμενης και γ) του υπ’ αριθ. [•]/28.7.2019 (και όχι [•]/28.7.2019, όπως εσφαλμένα, προφανώς εκ παραδρομής, αναγράφεται στο δικόγραφο) δελτίο ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε.Κ.Α. Αττικής. Περαιτέρω, ο προσφεύγων ζητεί να του επιστραφεί νομιμότοκα, από την επόμενη της καταβολής του, οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει για την ανωτέρω αιτία.

2. Επειδή́, νόμιμα χώρησε η συζήτηση της υπόθεσης, παρά την απουσία του καθ’ ου, το οποίο κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα να παραστεί στην αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 18ης.01.2021 (σχετ. το από 5.11.2020 αποδεικτικό επίδοσης του Αρχιφύλακα [•] [•], με σύντμηση προθεσμίας κλήτευσης των διαδίκων δεκαπέντε ημερών), κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε, διαδοχικά, για τις 8.3.2021, 12.4.2021, 14.6.2021, 6.9.2021 και, τελικά, για την παρούσα δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων (βλ. τα οικεία πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου).

3. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή απαραδέκτως στρέφεται κατά του υπό στοιχείο γ΄ δελτίου ελέγχου, καθόσον αυτό αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας έκδοσης της πράξης επιβολής προστίμου και, συνεπώς, στερείται εκτελεστότητας. Κατά τα λοιπά, η προσφυγή ασκείται εν γένει παραδεκτώς και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία.

4. Επειδή, στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286), όπως η παράγραφος 5 αυτού αντικαταστάθηκε από την υποπαράγραφο ΙΑ.13 εδαφ. α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ορίζεται ότι: «1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών […] 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας […] 5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) […] Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά […] 7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά». Εξάλλου, στην ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο υπ’ αριθ. οικ. 29147/Δ 1.10258/27.6.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2639), ορίζεται στο άρθρο 1 ότι: «1.1 Κάθε εργοδότης […] ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά […] στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ -ΟΑΕΔ – ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθ. 2 εντύπων (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10 και Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. 1.2 […]», στο άρθρο 2 ότι: «2.1 Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). 2.2. Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών). 2.3 […]», στο άρθρο 4 ότι: «4.1 […] 4.4 Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον εργοδότη και τον κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως. 4.5 […]» και στο άρθρο 5 ότι: «5.1 […] 5.2 Το ενιαίο έντυπο Ε3 υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο […]».

5. Επειδή, περαιτέρω, ο ν. 4554/2018 (Α΄ 130, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 132), ορίζει στο άρθρο 5, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), ότι: «1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων. 2. […] 4. Σε κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις (3) μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα καταλογίζονται, άνευ ετέρου και αναδρομικά από την ημερομηνία του ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο. 5. […]» και στο άρθρο 8, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 68 του ν. 4635/2019, ότι: «1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων […] καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Η ισχύς των άρθρων 5 έως 7 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1». Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4554/2018, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 43614/996/9.8.2018 κ.υ.α. (Β΄ 3521), στην οποία, όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 10694/364/4.3.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 818), ορίζεται στο άρθρο 1 ότι: «1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη 2. […] 3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου […] Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις […] 10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ. 1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία […]».

6. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τους ελεγκτές των Π.Ε.Κ.Α. ως εργαζόμενος, ο οποίος δεν αναγράφεται στον οικείο πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Ο τελευταίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό, με την άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του, με συνέπεια να του αποδώσουν την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας περί μη αναγραφής του στον πίνακα προσωπικού (πρβλ. ΣτΕ 2151/2017 επταμ.).

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Στις 28.7.2019 και ώρα 14.50΄, υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Π.Ε.Κ.Α. Αττικής διενήργησαν έλεγχο στο υποκατάστημα της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος (εστιατόριο – ενοικιαζόμενα δωμάτια) στη Σχοινούσα Νάξου. Σχετικά συντάχθηκε το υπ’ αριθ. [•]/28.7.2019 δελτίο ελέγχου των οργάνων της ως άνω Υπηρεσίας, στο οποίο αναγράφονται αφενός, τα στοιχεία της [•] [•] του [•], γεννηθείσας στις [•].[•].1989, ως εργαζόμενης, με ειδικότητα «λάτζα» και ημερομηνία πρόσληψης τον μήνα Ιούλιο του έτους 2019, και αφετέρου, ότι δεν επεδείχθησαν τα έντυπα Ε3 και Ε4 της επιχείρησης. Επιπλέον, στο οικείο πεδίο του εν λόγω δελτίου, έχει τεθεί η υπογραφή της προαναφερόμενης. Ακολούθως, εκδόθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8 του ν. 4554/2018 και της υπ’ αριθ. 43614/996/9.8.2018 κ.υ.α., η υπ’ αριθ. 1325/30.7.2019 πράξη του διενεργήσαντος τον έλεγχο υπαλλήλου, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο, ποσού 10.500,00 ευρώ, λόγω μη αναγραφής της ως άνω φερόμενης ως απασχολούμενης σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού της επιχείρησής του, καθώς και η υπ’ αριθ. 1408/30.7.2019 πράξη του ίδιου οργάνου, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε ομοίως σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο, ποσού 794,30 ευρώ, για την ασφαλιστική τακτοποίηση της ανωτέρω, λόγω (τεκμαιρόμενης) σχέσης εξαρτημένης εργασίας διάρκειας τριών μηνών.

8. Επειδή, ήδη, με την υπό κρίση προσφυγή, όπως συμπληρώνεται με το νομότυπα κατατεθέν ΠΛ[•]/6.3.2020 δικόγραφο πρόσθετων λόγων (σχετ. η υπ’ αριθ. [•]/5.3.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Άγγελου Αγγελίδη) και αναπτύσσεται νόμιμα με το από 16.12.2021 υπόμνημα, ο προσφεύγων ζητεί την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας, κατ’ αρχάς, ότι δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη σε βάρος του παράβαση, καθόσον ουδεμία εργασιακή σχέση τον συνέδεε, κατά τον χρόνο του ένδικου ελέγχου, με τη φερόμενη ως εργαζόμενη [•] [•], τα δε ένδικα πρόστιμα επιβλήθηκαν κατά πλημμελή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης από τα ελεγκτικά όργανα του καθ’ ου. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η προαναφερόμενη, η οποία τελεί από 28.6.2019 υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και δεν ομιλεί καλά την ελληνική γλώσσα, κατέφθασε στη Σχοινούσα στις 26.7.2019 προκειμένου να απασχοληθεί από 28.7.2019 στην επιχείρηση του προσφεύγοντος. Ωστόσο, η ανωτέρω δεν διέθετε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ενόψει της επικείμενης έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. σε υπηκόους τρίτων χωρών (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084/11.7.2019 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), και, συνεπώς, ο προσφεύγων δεν προέβη στην πρόσληψή της μέχρι τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος. Εξάλλου, όπως ισχυρίζεται, κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε μεταξύ της άφιξης της ως άνω φερόμενης ως εργαζόμενης στη Σχοινούσα (26.7.2019) και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψής της στην επιχείρηση του προσφεύγοντος (16.8.2019), εντός του οποίου έλαβε χώρα και ο ένδικος έλεγχος από τα όργανα του καθ’ ου, η τελευταία φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις αυτής. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών του, προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) την από 9.8.2019 βεβαίωση χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. στη [•] [•] και β) το από 16.8.2019 έντυπο αναγγελίας πρόσληψης της ανωτέρω, ως εργαζόμενης, στην επιχείρησή του.

9. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν, όπως ερμηνεύθηκαν, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι: α) η επιβολή των ένδικων προστίμων σε βάρος του προσφεύγοντος ερείδεται αποκλειστικά στο υπ’ αριθ. 45336/28.7.2019 δελτίο ελέγχου των ελεγκτών υπαλλήλων του καθ’ ου, στο οποίο αναγράφεται ότι η [•] [•] έφερε ειδικότητα «λάτζα», β) το δελτίο ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη, κατ’ άρθρο 171 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), για όσα βεβαιώνεται ότι έγιναν ενώπιον του συντάκτη του, μη δυνάμενο ως προς το περιεχόμενό του να αμφισβητηθεί παρά μόνο με προσβολή του για πλαστότητα (βλ. ΣτΕ 1375/2020, 2376, 3018/2017, 2563/2016 κ.ά.), πλην όμως, αυτό δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη και ως προς την ιδιότητα των προσώπων, που βρέθηκαν ενώπιον των δημοσίων οργάνων, ως εργαζόμενων, αφού η ιδιότητα αυτή περιλαμβάνεται στα ερευνητέα από τα ελεγκτικά όργανα στοιχεία και δεν αποτελεί βεβαίωση ούτε όσων αυτά ενήργησαν ούτε όσων έγιναν ενώπιόν τους και, πάντως, επιτρέπεται ανταπόδειξη (βλ. ΔΕφΑθ 522, 1184/2022, ΔΕφΠειρ 649/2022), γ) στο ως άνω δελτίο ελέγχου δεν διαλαμβάνονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά (ενδυμασία, εξοπλισμός, ενέργειες, μαρτυρίες τρίτων προσώπων), στα οποία στηρίχθηκαν τα ελεγκτικά όργανα προκειμένου να συναγάγουν ότι η προαναφερόμενη έφερε την ιδιότητα της εργαζομένης, ενώ, εξάλλου, δεν εξειδικεύεται εάν κατελήφθη αυτή να εκτελεί ενώπιον των οργάνων εργασίες που προσιδιάζουν σε εργαζόμενη (πρβλ. ΔΕφΘεσ 352-3/2022, 1353/2021, ΔΕφΑθ 2493/2021), δ) μόνο η υπογραφή του επίμαχου δελτίου από την αναφερόμενη σε αυτό ως εργαζόμενη δεν συνεπάγεται, άνευ άλλου τινός, ομολογία της περί της ύπαρξης σχέσης εργασίας με τον προσφεύγοντα, συνεκτιμωμένου του ότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη δήλωση για το ύψος των καθαρών αποδοχών της, αλλά και του ότι, εν προκειμένω, η υπογραφή του εν λόγω δελτίου μπορεί να οφείλεται στην εύλογη προσδοκία πρόσληψής της (πρβλ. ΔΕφΑθ 187/2022, 1767/2020, ΔΕφΠατ 380/2020) και ε) κατά τον χρόνο του ένδικου ελέγχου, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084/11.7.2019 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είχε ανακληθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.80320/οικ.28107/1857/20.6.2019 υπουργική εγκύκλιος αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως η ανωτέρω φερόμενη ως εργαζόμενη, ο προσφεύγων δε προέβη στις 16.8.2019 στην πρόσληψη της τελευταίας, μετά τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. σε αυτήν, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν προκύπτει η ιδιότητα της [•] [•] ως εργαζόμενης στην επιχείρηση του προσφεύγοντος, κατά τον κρίσιμο χρόνο του ελέγχου, ώστε να υφίσταται υποχρέωση αναγραφής της σε πίνακα προσωπικού. Επομένως, δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη στον προσφεύγοντα παράβαση και, συνακόλουθα, οι προσβαλλόμενες πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος του τα ένδικα πρόστιμα είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της υπό κρίση προσφυγής, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων. Ωστόσο, το αίτημα του προσφεύγοντος για την έντοκη επιστροφή κάθε τυχόν καταβληθέντος ποσού για την εξόφληση των ένδικων προστίμων πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως διότι δεν προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την καταβολή του (πρβλ. ΔΕφΑθ 3456/2018).

10. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή, όπως συμπληρώνεται με το δικόγραφο πρόσθετων λόγων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες υπ’ αριθ. 1325/30.7.2019 και 1408/30.7.2019 πράξεις επιβολής προστίμου. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού 90,00 ευρώ, και το υπόλοιπο, ποσού 10,00 ευρώ, να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 εδαφ. γ΄ του Κ.Δ.Δ.), ενώ, τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ. 1 εδαφ. γ ́ του Κ.Δ.Δ.).

Διά Ταύτα

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή και τους πρόσθετους λόγους αυτής.

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. [•]/30.7.2019 πράξη επιβολής προστίμου και την υπ’ αριθ. [•]/30.7.2019 πράξη επιβολής προστίμου τρίμηνης ασφάλισης του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής του Ε.Φ.Κ.Α..

Διατάσσει την απόδοση μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού ενενήντα (90,00) ευρώ, και την κατάπτωση του υπόλοιπου, ποσού δέκα (10,00) ευρώ.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 17ης-5-2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΘΗΤΗ ΔΕΝΑΞΑ