Απόφαση υπ’ αρ. 159/2022 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010.

Δέχεται εν μέρει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούσας από εκποίηση. Ορίζει καταβολές στο 80% της αντικειμενικής της αξίας σε 240 μηνιαίες δόσεις. Εξαιρεί από εκποίηση και την λοιπή περιουσία της αιτούσας λόγω μικρής της αξίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

N. 3869/2010-4161/2013-4745/2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

159/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Δέσποινα Πουλιάση

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 04 Φεβρουαρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : [•] [•] του [•], κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός [•]), με ΑΦΜ [•], η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο τον Σπυρίδωνα Αδάμ, ο οποίος προκατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ H ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]  ΑΕ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα ([•]) κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και άσκησε κυρία παρέμβαση ως καθολική διάδοχος αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «[•] ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•] νομίμως εκπροσωπούμενη, κατόπιν διάσπασης της ”[•]” με ΑΦΜ [•] (Διασπώμενης) με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία (Επωφελούμενη) εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. [•] /16.04.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’αριθμ.πρωτ. [•] και [•]/16.04.2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία ”[•] FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY“ με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας ([•], [•], [•] ), αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτ. 130/20.04.21 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 120, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ ‘αριθμ. [•]/19.04.2021 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ως άνω διασπώμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού [•] αριθμ. [•] κι εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου [•]/20.04.2021 στον τόμο 12 και α.α. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο την [•] [•] (ΑΜ ΔΣΑ 34462) η οποία προκατέθεσε προτάσεις.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 28.01.2015 αίτησή της (αριθμ. κατ. [•]/2015) που έχει κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου, για όσους λόγους επικαλείται σ’αυτή. Δικάσιμος της αίτησης ορίστηκε αρχικά η 04.11.2022, μετά δε την υποβολή της αριθμ. [•] αίτησης ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού της εκκρεμούσης αίτησης του ν.3869/2010, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (κατ’ άρθρο 41 B του ν.3869/2010), της σύνταξης της σχετικής έκθεσης κατάθεσης δικογράφου από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου, που έλαβε αριθμό γακ [•]/21 κι εακ [•]/21 και της ανάρτησής της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (4E N.3869/2010) τηρουμένων και των λοιπών διατυπώσεων (άρθρ.4Η, 4Θ, 4ΙΑ ν.3869/2010) ορίστηκε δικάσιμος με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο τούτο η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αριθμ. 8459Β/2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Παναγόπουλου που προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και Κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην πιστώτρια της αιτούσας. Σε εκτέλεση των διατάξεων του ν.4745/2020, η αιτούσα υπέβαλε μέσω του πληρεξουσίου της δικηγόρου Σπυρίδωνα Αδάμ ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού της εκκρεμούσης αιτήσεως αυτής του νόμου 3869/2010, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΓΔΙΧ [•]/31.01.2021. Στη συνέχεια αφού δηλώθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση της αιτούσας και του πληρεξουσίου δικηγόρου, η ως άνω αίτηση ([•]) διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, όπου εκκρεμεί η υπ’αριθμ.153/2015 αίτηση της και η αρμόδια Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου συνέταξε την από 09.02.2021 και με ΓΑΚ [•]/2021 και EAK [•]/2021 πράξη-έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης επαναπροσδιορισμού κατά τις διατάξεις του ν.4745/2020, την οποία ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μέσω αυτής κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά και στους θεσμικούς πιστωτές εμπρόθεσμα ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσ/σμού (09.02.2021) όπως προκύπτει από τις προσαγόμενες βεβαιώσεις του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που εξήχθησαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και επέχουν θέση έκθεσης επίδοσης κατά τη διάταξη άρθρ.4 ΣΤ παρ.4 του Ν.3869/10, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4745/20.

H αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτριά της κι αποτυχία του επιχειρηθέντος προδικαστικού συμβιβασμού, με βάση το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της, ζητά, αφού ληφθεί υπόψη η εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει στο δικόγραφο αναλυτικά, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, σε κάθε δε περίπτωση να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις το v. 3869/2010 με εξαίρεση από την εκποίηση του διαμερίσματος που αναφέρει και αποτελεί την κύρια κατοικία της. Η κρινόμενη αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του νόμου  3869/2010, απορριπτομένου του περί αοριστίας της ισχυρισμού της καθ’ ής και όπως παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις (κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ) παραδεκτά εισάγεται στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών από την καθ’ ης πιστώτριά της. Παράλληλα από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές της, ή οριστική απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτησή της λόγω δόλου ως προς την περιέλευσή της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος της αλήθειας (αρθ. 61 παρ. 1 ν.4549/18), ή απορριπτική απόφαση προγενέστερης αίτησης για ουσιαστικούς λόγους, ούτε απόφαση που διέταξε την έκπτωσή της για τους λόγους του αρθ. 11 παρ. 2, ή απόφαση περί μη απαλλαγής της κατ’ αρθ. 11 παρ. 1, ή περί έκπτωσής της για τους λόγους που αναφέρονται στο αρθ. 10 παρ. 1 και 2. Κατατέθηκαν από την αιτούσα εμπρόθεσμα στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου οι προτάσεις (31/5/2021) και τα συνοδευτικά της αίτησής της έγγραφα του άρθρου 4Η παρ. 2 α έως γ του ν.3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.4745/20, δεδομένου ότι η 60ήμερη προθεσμία τελούσε σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και 5 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στη χώρα. Η αίτηση είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,9 και 11 του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4161/2013 και 4549/2018, εφόσον κατατέθηκε πριν την 15/08/2015. Το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί από τα χρέη της, απορρίπτεται ως απαράδεκτο και προώρως ασκηθέν, αφού η αιτούμενη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 739 ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Επίσης, μη νόμιμο είναι και το αίτημα περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης των διαδίκων (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 3869/2010). Πρέπει επομένως η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω, μετά και την καταβολή των τελών συζήτησης, συνεκδικαζόμενη με την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση, (όπως εκτιμάται από το παρόν δικαστήριο η κύρια παρέμβαση που άσκησε η τραπεζική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ”[•]” και με ΑΦΜ [•] που ασκήθηκε παραδεκτά, εφόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας, λόγω της επελθούσας μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης ειδικής διαδοχής στις απαιτήσεις της καθ’ ης κατά της αιτούσας των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του νόμου 3869/2010, και νόμιμα, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 41Α ν.3869/201Ο, 80, 83, 225, 325 και 741 ΚΠολΔ, δημιουργημένης έτσι μεταξύ τους σχέση αναγκαίας ομοδικίας, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, εφόσον την ορισθείσα ημέρα επικύρωσης δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα στην αίτηση περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της.

Από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, όλα τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα δικαστικά τεκμήρια, από όσα πραγματικά γεγονότα είναι πασίδηλα ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αληθινά τα οποία λαμβάνονται υπόψιν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ) και από όλη εν γένει την αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθησαν τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα έχει γεννηθεί στις 14.02.1976, είναι έγγαμη με τον [•] [•] του [•], που έχει γεννηθεί [•].[•].1974 κι έχουν ένα ανήλικο τέκνο, την [•] [•] που έχει γεννηθεί στις [•].[•].2012 (βλ. το από 23.4.2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Ηρακλείου Αττικής). Η αιτούσα είναι δημοσιογράφος, άνεργη, όπως προκύπτει από την από 12.04.2021 Βεβαίωση περί εγγραφής της στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από 11.12.2013 έως 12.04.2021. Ο σύζυγός της είναι ιδιωτικός υπάλληλος κι εργάζεται στην εταιρεία “[•] Α.Ε.Β.Ε.” με μηνιαίες αποδοχές “977,28” ευρώ καθαρά. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζει η αιτούσα προκύπτει ότι το 2003 το οικογενειακό της εισόδημα ανερχόταν σε “30.840,94” ευρώ (ήτοι 16.504,00 του συζύγου της και 14.336,71 ευρώ το δικό της), το 2005 “35.156,63” ευρώ, το 2006 σε “40.034,22” ευρώ, το 2007 σε “49.074,35′ ευρώ, το 2008 σε “57.893,33” ευρώ, το 2009 σε “58.025,85” ευρώ, το 2010 σε “53.284,00” ευρώ, το 2011 σε “51.257,00” ευρώ, το 2012 σε “27.160,13” ευρώ (ήτοι 24.940,13 ευρώ του συζύγου της και 2220,35 ευρώ της αιτούσας), το 2013 σε “26.355,96” ευρώ (ήτοι 20.216,37 του συζύγου και 6.139,59 ευρώ της αιτούσας), το 2014 σε “23.908,51” ευρώ (ήτοι 19.022,33 ευρώ του συζύγου και 4686,18 ευρώ της αιτούσας) ενώ από το φορ. έτος 2014 έως το 2019 η αιτούσα δεν είχε καθόλου εισόδημα λόγω της ανεργίας της ενώ το εισόδημα του συζύγου της το φορ. έτος 2014 ανήλθε σε “11.487,11” ευρώ, το 2015 σε “11.158,32” ευρώ, το 2016 σε “10.418,29” ευρώ, το 2017 σε “17.695,63” ευρώ, το 2018 σε “12.756,47” ευρώ, το 2019 σε “14.811,19” ευρώ. Η αιτούσα διαμένει με την 3μελή οικογένειά της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% ( και κατά 50% στο σύζυγό της που επίσης προσφεύγει στο νόμο) και βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού [•] αριθμ. [•], έχει εμβαδό 56,70 τ.μ. κύριων χώρων και 27,78 τ.μ. βοηθητικών χώρων καθώς και 12,10 τ.μ γκαράζ και το απέκτησε δυνάμει του αριθμ. [•]/2005 αγορ/ρίου συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Διονυσίας Σπυρ. Χαϊκάλη. Η αντικειμενική του αξία με βάση τη δήλωση ΕΝΦΙΑ 2020 ανέρχεται σε “29.170,57”ευρώ. Στην ιδιοκτησία της αιτούσας ανήκε ακόμη σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και ένας μη καλλιεργήσιμος βοσκότοπος, έκτασης 64 τ.μ., στην περιοχή Λουτρακίου-Περαχώρας, στη θέση ”[•]”, η ΑΑ οποίου εκτιμάται στο ποσό των “653,40” ευρώ. Άλλη περιουσία δεν διαθέτει η αιτούσα παρά μόνο το υπ’αριθμ. [•]-[•] IXE αυτοκίνητο, Peugeot 206, 1306 cc, α’ κυκλοφορίας 2001 που της ανήκει κατά το ήμισυ (το υπόλοιπο ήμισυ ανήκει στον σύζυγό της) και η αξία του εκτιμάται στο ποσό των “1500,00” ευρώ.

Από τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία το πρώτο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογενείας της, η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση μετά και την υποβολή σχετικής πρότασης της αιτούσας. Αλλά και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας που αναφέρθηκαν δεν ενδείκνυται να εκποιηθούν γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας της αιτούσας λόγω της μικρής τους αξίας λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, είχαν αναληφθεί από την αιτούσα τα παρακάτω χρέη από την πιστώτριά της, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής : 1) δυνάμει της αριθμ. [•] (αριθμ. λογ. [•]) σύμβασης, στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής (στις 26.09.2014) “133.685,27” ευρώ και 2) δυνάμει της αριθμ. [•] σύμβασης (αριθμ. λογ. [•]) στεγαστικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής (στις 26.09.2014) “57.089,26” ευρώ ήτοι συνολική οφειλή “190.774,53” ευρώ.

Όταν η αιτούσα με τον σύζυγό της ανέλαβαν τις κοινές δανειακές τους υποχρεώσεις (2005) είχαν εισοδήματα που τους επέτρεπαν να εξυπηρετούν αυτές και παράλληλα να καλύπτουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Εξυπηρετούσαν δε τα δάνειά τους μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 παρότι είχε μειωθεί σημαντικά το οικογενειακό τους εισόδημα. Στη συνέχεια όμως λόγω της ανεργίας της αιτούσας (βλ. βεβαίωση εγγραφής της στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ) αλλά και του ανεπαρκούς εισοδήματος του συζύγου της αδυνατούσαν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους και παράλληλα να καλύπτουν τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειάς τους.

Σήμερα, τα έσοδα της αιτούσας συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί, στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών της, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ύψους των μηνιαίων δόσεων που θα πρέπει να καταβάλλει για την εξυπηρέτηση των δανείων της, τα οποία επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια και των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης, τις οποίες δεν θα μπορεί να καλύπτει αν εξυπηρετεί τις δόσεις της, και με τη συμμετοχή του συζύγου της, αφού και ο ίδιος επιβαρύνεται με δικά του έξοδα και δεδομένου ότι έχει προσφύγει κι εκείνος στο νόμο, θα κληθεί να καταβάλλει ορισμένο ποσό για την εξυπηρέτηση των κοινών τους οφειλών.

Έτσι η αιτούσα περιήλθε κατά τους κρίσιμους χρόνους κατάθεσης και συζήτησης της αίτησης σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της καθώς το εναπομείναν μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών τους αναγκών εισόδημα δεν επαρκούσε για την καταβολή του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο αλλά και στο εγγύς μέλλον δεν αναμένεται να βελτιωθεί επειδή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σήμερα και αναμένεται σταδιακή επιδείνωση ενόψει των συνθηκών που επικρατούν.

Πληρούνται επομένως στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 και τη ρύθμιση των χρεών της, απορριπτομένων και των ισχυρισμών περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, η οποία στηρίζεται στο ότι προέβη σε υπερβολικό δανεισμό παρότι γνώριζε ότι στο μέλλον δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις, δεδομένου ότι το οικογενειακό εισόδημα κατά το χρόνο δανειοδότησής της ήταν επαρκές για την εξυπηρέτηση των δανείων τους και συνεπώς δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό της ούτε αρχικός ούτε μεταγενέστερος δόλος. Απορριπτέα ως αβάσιμη κρίνεται και η ένσταση περί καταχρηστικότητας της αίτησης, αφού η επιδίωξη της αιτούσας να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 αποτελεί δικαίωμά της που της παρέχεται από το νόμο, προκειμένου να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, επανένταξη στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης του ως άνω νόμου προς αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης των νοικοκυριών που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος κι επομένως δεν είναι καταχρηστική.

Περαιτέρω, το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται για την κάλυψη βιοτικών της αναγκών , στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΕΝΦΙΑ, λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας της (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, έξοδα επισκευών κλπ), έξοδα για το ανήλικο τέκνο τους κλπ εκτιμώνται στο ποσό των 800,00 ευρώ περίπου.

Η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές επί τρία χρόνια, που θα αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν.4161/2013).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα δεν διαθέτει εισόδημα λόγω της ανεργίας της και αδυνατεί να συνεισφέρει οικονομικά στις οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίες καλύπτονται από το εισόδημα του συζύγου της. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπό της εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της, γι’ αυτό θα πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 ν. 3869/10 να οριστούν μηδενικές καταβολές για διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την ρύθμιση εκ του άρθρου 9 παρ.2 του Νόμου 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της εφόσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο.

Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η οποία ανέρχεται με βάση τη δήλωση ΕΝΦΙΑ 2020 και ως προς το ποσοστό της (50%) στο ποσό των “29.170,57” ευρώ κι επομένως για την αιτία αυτή θα καταβάλλει το ποσό των ”23.336.46” ευρώ (ήτοι 29.170,57 Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει σε διάρκεια είκοσι (20) ετών με 240 μηνιαίες δόσεις των “97,24” ευρώ , αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης, θα γίνεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Οι καταβολές θα γίνονται εντός του πρώτου εκάστου μηνός, θα ικανοποιηθούν δε προνομιακά οι απαιτήσεις που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες κατά σειρά εγγραφής υποθηκικής τάξης.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας όπως αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσης με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσης ρύθμισης.

Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, όπως ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρο14 και 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την κη)ρία παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με τον ορισμό μηδενικών καταβολών επί τρία χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας ήτοι ένα διαμέρισμα της πλήρους κυριότητάς της σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου που βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής , επί της οδού [•] αριθμ. [•], έχει εμβαδό 56,70 τ.μ. κύριων χώρων και 27,78 τ.μ., βοηθητικών χώρων καθώς και 12.10 τ.μ. γκαράζ, το απέκτησε από κοινού με τον σύζυγό της δυνάμει του αριθμ. [•]/2005 αγοροραπ/ρίου συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Διονυσίας Σπυρ.Χαϊκάλη και η αντικειμενική της αξία με βάση τη δήλωση ΕΝΦΙΑ 20 ανέρχεται σε “29.170,57” ευρώ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των ”23.336.46” ευρώ (29.170,57 X 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει σε είκσι (20) έτη με “240” μηνιαίες δόσεις των “97,24” ευρώ, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης, οι καταβολές θα γίνονται εντόκως, εντός του πρώτου 5νθημέρου εκάστου μηνός, χωρίς ό με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας και στο ακροατήριό του έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς παρουσία διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων, στις 18.04.2022

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ