Απόφαση υπ’ αρ. 8/2022 Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) – Δεκτή Αίτηση Χορήγησης Αδείας για Αποποίηση Κληρονομίας για Λογαριασμό Ανηλίκου

Περίληψη: Παρά το ότι το ανήλικο τέκνο κληρονομεί εκ του νόμου με το ευεργέτημα εξ απογραφής, για λόγους αποφυγής εξόδων και ταλαιπωρίας, χορηγείται η άδεια στους γονείς να αποποιηθούν κατάχρεη κληρονομία για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου

EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 8/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Μπιντζιλέκη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δήμητρα Αθανασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2.11.2021 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1/ [•] [•] του [•] με ΑΦΜ [•], 2/ [•] συζύγου [•] [•] το γένος [•] [•] με ΑΦΜ [•], κατοίκων Αιγάλεω Αττικής οδός [•] αρ. [•], ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους [•] [•] που γεννήθηκε την [•].[•].2017, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σπυρίδωνος Αδάμ [•].

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από [•].[•].2021 και με αριθμό καταθέσεως ΕΑΚ [•]/2021 αίτησή τους που προσδιορίστηκε για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά και αφού

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710, 1711, 1846, 1847, 1848, 1854 1856 ΑΚ συνάγονται τα ακόλουθα: α) κατά το χρόνο του θανάτου προσώπου η περιουσία του επάγεται αυτοδικαίως στους κληρονόμους του, οι οποίοι μπορούν να την αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από τότε που έμαθαν την επαγωγή και το λόγο της, β) η αποποίηση αυτή γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας (βλ. και άρθρο 812 ΚΠολΔ), γ) αν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομία, η επαγωγή σε εκείνον που αποποιήθηκε θεωρείται ότι δεν έγινε και στην περίπτωση αυτή επάγεται σε εκείνον που θα είχε κληθεί, αν αυτός που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης του προηγούμενου και της εξαιτίας αυτής κλήσης του κληρονόμου. Η προθεσμία της αποποίησης τρέχει, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, και κατά προσώπων ανίκανων προς δικαιοπραξία, όμως αυτή αναστέλλεται για όσους λόγους και η παραγραφή (άρθρα 255 επ. ΑΚ), μεταξύ των οποίων και η διάταξη του άρθρου 257 παρ.2 ΑΚ, στην οποία όμως η προθεσμία είναι τεσσάρων μηνών (βλ. Παπαντωνίου, Κληρονομικό Δίκαιο, έκδ. 1972, 138). Τα γεγονότα της γνώσης της επαγωγής και του λόγου αυτής ερευνώνται αν συντρέχουν στο πρόσωπο του εκπροσωπούντος τον ανίκανο. Γίνεται έτσι δεκτό ότι συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, που αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης προθεσμίας προς αποποίηση, ο χρόνος που μεσολαβεί από τότε που ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία υπέβαλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου (ΜονΠρωτΘες 2017/2013 δημ στη ΤΝΠ). Τέλος, αναφορικά με την αποποίηση της κληρονομίας από ανήλικο αυτή γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1526 και 1625 παρ. 1 εδ. α’ ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν.2447Ι1996, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1510 επ. ΑΚ, από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, μετά από σχετική άδεια του δικαστηρίου (ΑΠ 493/2003 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Γεωργιάδη Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, κατ’ άρθρο ερμηνεία, έκδ. 1996, άρθρο 1847-1848 αριθ. 11, 17, Δεληγιάννη-Κούσουλα, Οικογενειακό Δίκαιο, έκδ. 1984, 287).

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες , οι οποίοι ως εκθέτουν ασκούν τη γονική μέριμνα του αναφερομένου ανηλίκου τέκνου τους, ζητούν υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά τους να τους δοθεί η άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό αυτού την επαχθείσα κληρονομιά του  [•] [•] του  [•] , πατέρα πρώτου των αιτούντων, κατοίκου εν ζωή [•] Αττικής ο οποίος απεβίωσε την [•].8.2020 χωρίς να αφήσει διαθήκη για το λόγο ότι η άδεια αυτή είναι αναγκαία και ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου . Με αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με τα άρθρα 739, 740 και 797 ΚΠολΔ. Είναι δε νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1526, 1623 εδ.α’, 1625 αριθ.ι ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, εφόσον έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ.2 ΚΠολΔ με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αριθμ. 101/25.10.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά Άγγελου Αγγελίδη, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες) .

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος των αιτούντων  που εξετάσθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν οι αιτούντες αποδείχθηκαν, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις [•] Αυγούστου 2020 απεβίωσε στην Αθήνα ο πατέρας του πρώτου των αιτούντων [•] [•] του [•] και της [•], μόνιμος κάτοικος όσο ζούσε [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•] (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. [•]/[•]/2020 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου [•]). Ο ως άνω θανών δεν άφησε διαθήκη, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. [•]/15.11.2021 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και άφησε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς του κατά τον χρόνο του θανάτου του, όπως τούτο αποδεικνύεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. [•].9.2020 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Ναυπακτίας , την σύζυγό του [•] [•] καθώς και τα δυο τέκνα του [•] [•] και [•] [•] (α’ των αιτούντων). Άπαντες οι ανωτέρω αποποιήθηκαν την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομία νομότυπα και εμπρόθεσμα (εντός της προθεσμίας των 4 μηνών) σύμφωνα με το ΑΚ 1847 δυνάμει της με αριθμ. [•]/11.5.2021 έκθεσης αποποίησης κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία νόμιμα επικαλούμενη προσκομίζεται. Μετά τις πάνω αποποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής (1856, 1813 ΑΚ) αναφορικά με τον εδώ αιτούντα, μετά την εκ μέρους του αποποίηση καλείται στην κληρονομία το ανήλικο σήμερα τέκνο του και εγγονή του αποβιώσαντος [•] [•] του [•] και της [•] συζύγου [•] [•]το γένος [•] [•], η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις [•].[•].2017 όπως τούτο αποδεικνύεται από το με ημερομηνία 2.11.2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Χαϊδαρίου του νομού Αττικής και το από 12.5.2021 με στοιχεία 80/15/2017 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου. Ο αποβιώσας κατά τον χρόνο θανάτου του είχε πολλά χρέη όπως προκύπτει από όλα τα σχετικά έγγραφα που προσκομίστηκαν και βεβαιώθηκε από την μάρτυρα απόδειξης που κατέθεσε σχετικά. Επομένως είναι προφανές ότι παρά την επαγωγή της κληρονομίας στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής, προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών τους και δαπανών συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθεί η αιτούμενη άδεια για αποποίηση. Συνακόλουθα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία, και να παρασχεθεί στους αιτούντες η αιτουμένη άδεια κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με την παρουσία των αιτούντων .

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους 1/  [•] [•] του [•] με ΑΦΜ [•] και 2/ [•] σύζυγο [•] [•] το γένος [•] [•] με ΑΦΜ [•], κατοίκων [•] Αττικής οδός [•] αρ. [•], ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους  [•] [•] που γεννήθηκε στην Αθήνα την [•].[•].20[•], όπως προβούν με την ανωτέρω ιδιότητά τους και για λογαριασμό αυτής στη νομότυπη αποποίηση της εξ αδιαθέτου επαχθείσης σε αυτή κληρονομίας του [•] [•] του [•] και της [•], μονίμου κατοίκου όσο ζούσε [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], ο οποίος απεβίωσε την [•].8.2020 στην [•] Αττικής, χωρίς να αφήσει διαθήκη.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 04.01.2022

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ