Σημαντική νομοθετική εξέλιξη για τις αποποιήσεις ανηλίκων κληρονόμων

Από την δημοσίευση του ν. 4786/2021 στο ΦΕΚ Α΄43/23.03.2021 ορίζεται ότι, οι ανήλικοι που κληρονομούν, έχουν προθεσμία να αποποιηθούν μέχρις ότου συμπληρωθεί ένα έτος από την ενηλικίωσή τους

Έτσι, ελλείψει κάποιας μεταβατικής διάταξης, από 23.03.2021 (σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα), η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης δεν τρέχει κατά των ανηλίκων δικαιούχων.

Η επίμαχη διάταξη είναι το άρθρο 35, τιτλοφορείται ‘Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται’ και έχει ως εξής:

"Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία."