Απόφαση υπ’ αρ. 286/2022 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία) – Δεκτή Αίτηση Χορήγησης Αδείας για Αποποίηση Κληρονομίας για Λογαριασμό Ανηλίκου

Περίληψη: Παρά το ότι το ανήλικο τέκνο κληρονομεί εκ του νόμου με το ευεργέτημα εξ απογραφής, η κληρονομία έχει αυξημένο παθητικό λόγω οφειλών του αποβιώσαντος προς τραπεζικά ιδρύματα οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ το ενεργητικό της κληρονομιάς και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο των προαναφερθέντων αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα. 1527 εδ. α’ και 1902 52 ΑΚ), προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών του και δαπανών, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθούν οι αιτούμενες άδειες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου — Αχιλλέα Κοκαρίδα και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-11-2021 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης  [•]/[•]/6.7.2021 αίτηση

Των αιτούντων 1. [•] [•] του [•] και της [•] κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2. [•] [•] του [•] κατοίκου Αλίμου οδός [•] αρ. [•] ΑΦΜ [•] υπό την ιδιότητά τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους [•] του [•] και της [•], κατοίκου Κηφισιάς οδός [•] αρ. [•], γεν. την [•].[•].2012, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σπυρίδωνος Αδάμ 

Επί της υπ’ αρ. καταθέσεως [•]/[•]/6.7.2021 αιτήσεως, διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, η οποία ενεγράφη στο οικείο πινάκιο και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά του Δικαστηρίου αυτού κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.