Απόφαση υπ’ αρ. 76/2023 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Αντισυνταγματική η υποχρεωτική συνδρομή δόσεων του άρ. 8 και του άρ. 9.

Δέχεται εν μέρει αίτηση ιδιωτικού υπαλλήλου και της συζύγου του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Το Δικαστήριο δεν εφαρμόζει την διάταξη του άρ. 9 παρ.2 β του ν.3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρ.62 του v. 4549/2018, ως αντισυνταγματική στο μέτρο που εφαρμόζεται αναδρομικά. Ορίζει μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8 επί τριετία. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούντων από εκποίηση υπό τον όρο καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας σε 360 μηνιαίες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα αρχίσει μετά την παρέλευση της τριετίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν.3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2023

Αρ. έκθ. κατ. αρχικής αίτησης : [•]/30.12.2015

E.A.K. αίτησης ηλεκτρον. επαναπροσδιορισμού : [•]/30.08.2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κλεονίκη Αλεξοπούλου Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας, και από τη Γραμματέα Ευθαλία Αυξέντη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Δεκεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], και 2) [•] [•] του [•] και της [•], με Α.Φ.Μ. [•], αμφοτέρων κατοίκων Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού [•] αρ. [•], οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Σπυρίδωνα Αδάμ (ΑΜ ΔΣΑ 032921) που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 15η.11.2021 (άρθρο 4 Η παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•] Α.Ε.», που εδρεύει ην Αθήνα, οδός [•] αρ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], εκπροσωπουμένης, που προκατέθεσε εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις την 30η.09.2021 (άρθρο 4Η παρ. 1 N. 3869/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020), αλλά δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Απόφαση υπ’ αρ. 159/2022 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας: Δέχεται αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010.

Δέχεται εν μέρει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010. Μηδενικές καταβολές για δόση του άρθρου 8. Εξαιρεί κύρια κατοικία αιτούσας από εκποίηση. Ορίζει καταβολές στο 80% της αντικειμενικής της αξίας σε 240 μηνιαίες δόσεις. Εξαιρεί από εκποίηση και την λοιπή περιουσία της αιτούσας λόγω μικρής της αξίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

N. 3869/2010-4161/2013-4745/2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

159/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Δέσποινα Πουλιάση

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 04 Φεβρουαρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : [•] [•] του [•], κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός [•]), με ΑΦΜ [•], η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο τον Σπυρίδωνα Αδάμ, ο οποίος προκατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ H ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]  ΑΕ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα ([•]) κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και άσκησε κυρία παρέμβαση ως καθολική διάδοχος αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «[•] ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•] νομίμως εκπροσωπούμενη, κατόπιν διάσπασης της ”[•]” με ΑΦΜ [•] (Διασπώμενης) με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία (Επωφελούμενη) εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. [•] /16.04.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’αριθμ.πρωτ. [•] και [•]/16.04.2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία ”[•] FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY“ με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας ([•], [•], [•] ), αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτ. 130/20.04.21 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 120, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ ‘αριθμ. [•]/19.04.2021 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ως άνω διασπώμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]» και το δ.τ. «[•]» με ΑΦΜ [•], που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού [•] αριθμ. [•] κι εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου [•]/20.04.2021 στον τόμο 12 και α.α. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία δεν παραστάθηκε αλλά διόρισε δικηγόρο την [•] [•] (ΑΜ ΔΣΑ 34462) η οποία προκατέθεσε προτάσεις.