ΕιρΑθ 1038/2019 – Δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος εγγυητή

 

Δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος εγγυητή, χωρίς αυτός να έχει παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως και χωρίς να έχει προηγηθεί εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη. Ακυρώνει διαταγή πληρωμής

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως

1038/2019

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνο Νταλαχάνη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Αποστολία Ιωάννου.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 09 Οκτωβρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: […] του […] , κατοίκου […], η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σπυρίδωνος ΑΔΑΜ.


ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: 1) […] […] του […] και της 2) […] συζύγου […] […], το γένος […] […], αμφοτέρων κατοίκων […], οι οποίοι παραστάθηκαν αμφότεροι δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους […] […].

H ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 01.02.2019 ανακοπή της (ΓΑΚ/ΕΑΚ: ……./…./01.02.2019), η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

H ανακόπτουσα με την κρινόμενη ανακοπή της και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρει σε αυτήν, ζητεί την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ………/2018 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στους καθ’ ων το ποσό των 5.000 € (κεφάλαιο), πλέον τόκων και εξόδων και να καταδικασθούν οι καθ’ ων στη δικαστική της δαπάνη.Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ανακοπή παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρο 632 παρ. Ι ΚΠολΔ), κατά τις διατάξεις των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 632 παρ. 2 και 614 επ. ΚΠολΔ), έχει δε ασκηθεί εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής επιδόθηκε στη δικηγόρο […] […], ως  πληρεξούσια και αντίκλητο των καθ’ ων η ανακοπή (βλ. σχετ. περί διορισμού ως αντικλήτου σε ΜΠΘ 3949/2008) στις 01.02.2019, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 7550/01.02.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του εφετείου Πειραιά ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ, ενώ η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα στις 11.01.2019, όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή Χρήστου ΜΟΤΣΟΥ, επί προσκομιζόμενου από την ανακόπτουσα αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού τίτλου μετά της από 17.12.2018 παρά πόδας αυτού επιταγής προς πληρωμή. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Επειδή, κατά την διάταξη του άρθρου 855 Α.Κ., «ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτου και αυτή αποβεί άκαρπη (ένσταση διζήσεως)». Από την διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση του επιβοηθητικού ή επικουρικού χαρακτήρα της εγγυήσεως και εκφράζει το πνεύμα της προστασίας του εγγυητή, συνδυαζόμενη προς την διάταξη του άρθρου 856 του αυτού Κωδικός, συνάγεται ότι παράγεται υπέρ του εγγυητή γνήσια αναβλητική ένσταση, η οποία έχει ως συνέπεια την προσωρινή απόρριψη της αγωγής, εφ’ όσον ο δανειστής είναι υποχρεωμένος να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη, μετά το ατελεσφόρητο της οποίας δύναται να ασκήσει νέα αγωγή κατά του εγγυητή (και όχι να επαναφέρει προς συζήτηση την πρώτη που του έχει απορριφθεί προσωρινώς) (βλ. Γεωργιάδου-Σταθόπουλου, όπου ανωτ. υπ’ αρθρ. 855, σελ. 385, 386).Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της, η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής διότι, όπως υποστηρίζει, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 624 ΚΠολΔ για την έκδοσή της. Ειδικότερα διότι η απαίτηση των καθ’ ων εξαρτιόταν από αναβλητική αίρεση, καθόσον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 855 Α.Κ., αυτή όφειλε πρώτα να επιδιώξει την ικανοποίηση της απαίτησής της από την περιουσία της λήπτριας του δανείου πρωτοφειλέτριας εταιρείας « ……………. Ι.Κ.Ε.», η οποία, σύμφωνα με τα όσα εκθέτει η ανακόπτουσα, λειτουργεί κανονικά και με ικανή διαχείριση, με αποτέλεσμα, η αίτηση των καθ’ ων να είναι αόριστη και η επ’ αυτής εκδοθείσα διαταγή πληρωμής να καθίσταται άκυρη, συνεπεία παράλειψης επίκλησης μη συνδρομής κάποιας από τις προϋποθέσεις του άρθρου 857 Α.Κ.

Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι αρκούντως ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη νομική σκέψη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.Από την εκτίμηση της ένορκης μαρτυρικής κατάθεσης της μάρτυρος ανταποδείξεως, η οποία εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο και η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης      αυτού του Δικαστηρίου, από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, τις άμεσες ή έμμεσες ομολογίες των διαδίκων που συνάγονται κατ’ άρθρο 261 ΚΠολΔ, τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνει υπ’ όψη αυτεπάγγελτα το Δικαστήριο και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Την 11.02.2018 μεταξύ αφενός των καθ’ ων η ένδικη ανακοπή (ως «δανειοδοτών»), αφετέρου του διαχειριστή της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «…………….» […] […] (ως «δανειολήπτριας») και της ανακόπτουσας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, ως «εγγυήτριας», καταρτίστηκε και υπογράφηκε σύμβαση δανείου ύψους 10.000€, η οποία είναι νόμιμα θεωρημένη και σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας, καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης του δανείου, ύψους αυτής (δόσης) 5.000 € ήταν η 31.10.2018. Όταν παρήλθε άπρακτη η ως άνω προθεσμία, οι καθ’ ων η κρινόμενη ανακοπή, κομιστές του εν λόγω εγγράφου, κατέθεσαν την 03.12.2018 στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου την από 27.10.2018 αίτηση εφ’ ης εξεδόθη και δημοσιεύτηκε η με αριθμό ………./2018 διαταγή πληρωμής κατά της ανακόπτουσας, ως εγγυήτριας στην ανωτέρω σύμβαση, με την οποία διατάχθηκε η τελευταία να καταβάλει στους αντιδίκους της ποσό 5.000C για κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων. Όπως αποδείχθηκε στην προκειμένη περίπτωση, η ανακόπτουσα δεν εγγυήθηκε ως  πρωτοφειλέτρια, ούτε παραιτήθηκε από την ένσταση διζήσεως κι ως εκ τούτου έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής της ωσότου οι καθ’ ων επιχειρήσουν αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της άνω πρωτοφειλέτριας-δανειολήπτριας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη (ΜΠΘ 38374/2008).

Οι καθ’ ων, απαντώντας στον παραπάνω ισχυρισμό, εξέθεσαν ότι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «………………» εμφανίζει μόνο ζημία, από τα προαναφερόμενα όμως αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε ότι δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία (ΕφΠατρ 1009/2004), ούτε ότι η εταιρεία έχει διακόψει τις εργασίες της (βλ. από 30.7.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού σύμφωνα με το οποίο ο […] […] κατέχει πλέον το σύνολο των εταιρικών μεριδίων – αρ. πρ. ……………/5.9.2018 Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.).

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, επειδή πράγματι η ανακόπτουσα δεν παραιτήθηκε από την ένσταση διζήσεως, ενώ δεν προέκυψε ότι οι καθ’ ων επιχείρησαν αναγκαστική εκτέλεση κατά της πρωτοφειλέτριας και αυτή απέβη άκαρπη, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου κατ’ουσία του ανωτέρω λόγου ανακοπής, παρελκούσης της εξέτασης του άλλου λόγου της.  Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των καθ’ ων, λόγω της ήττας τους (176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμό …………/2018 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των καθ’ ων τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300€) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην Αθήνα, την 12η Οκτωβρίου 2019

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ