ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 136042 ΕΞ 2020 «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).» ΦΕΚ Β΄ 5278/30.11.2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 1 του Μέρους πρώτου του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής αγωγής, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 214).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-νευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
 8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-τωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
 9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή λειτουργικών προδιαγραφών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής Αίτησης Επαναπροσδιορισμού του άρθρου 4Β του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), που τηρείται αρμοδίως στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr (εφεξής το Σύστημα). Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (αιτών, πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντα, γραμματεία ειρηνοδικείων, Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κ.ά.), σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Ρόλοι χρηστών – Μενού πλοήγησης

 1. Το Σύστημα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών στο Σύστημα, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο. Έτσι, ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

(α) Αιτών: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει εξουσιοδότηση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού.

(β) Πληρεξούσιος Δικηγόρος: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αιτούντα για την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού δικασίμου του ν. 3869/2010.

(γ) Επιβλέπων Δημοσίου: Στέλεχος Δημοσίου με δικαιώματα απλής προβολής των αιτημάτων που καταχωρούνται στο Σύστημα και επισκόπηση αναφορών.

(δ) Διαχειριστής συστήματος: Στέλεχος Δημοσίου με δικαιώματα παραμετροποίησης και διαχείρισης του Συστήματος και των χρηστών στο Σύστημα.

(ε) Γραμματεία Ειρηνοδικείου: Στέλεχος Ειρηνοδικείου με δικαιώματα προβολής των αιτημάτων που αφορούν το εκάστοτε Ειρηνοδικείο και συμπλήρωσης/ανάρτησης επιπρόσθετων στοιχείων (ενδεικτικά: πράξη κατάθεσης, Γενικός και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης κ.λπ.).

(στ) Διαχειριστής χρηστών θεσμικού πιστωτή: Στέλεχος πιστωτή, με δικαίωμα παραμετροποίησης των διαχειριστών υποθέσεων του φορέα τον οποίο εκπροσωπεί. Ως θεσμικοί πιστωτές νοούνται το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι χρηματοδοτικοί φορείς.

(ζ) Διαχειριστής υποθέσεων θεσμικού πιστωτή: Στέλεχος πιστωτή, με δικαίωμα προβολής των αιτήσεων που αφορούν το φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, καθώς και την κοινοποίηση της αίτησης σε άλλον πιστωτή σε περίπτωση που είναι αναγκαίο.

(η) Λοιποί διάδικοι/πιστωτές: Φυσικά/Νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ν. 3869/2010 και δεν ανήκουν στην κατηγορία των θεσμικών πιστωτών, με δικαίωμα προβολής των αιτήσεων που τους αφορούν.

 1. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αντιστοιχεί στο ρόλο τους.
 2. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

α) Δημιουργία νέας αίτησης

β) Λίστα αιτήσεων

γ) Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου δικηγόρου

δ) Παραγωγή αναφορών

ε) Παραμετροποίηση στ) Διαχείριση Χρηστών ζ) Βοήθεια

η) Εργαλεία.

 1. Επιπλέον, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται και οι ακό-λουθες δυνατότητες:

α) Προβολή συνόλου αιτήσεων (ενεργών και μη).

β) Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.

γ) Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών

που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.

δ) Αναζήτηση αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.

ε) Ταξινόμηση αιτήσεων βάσει στοιχείων της αίτησης.

Άρθρο 3

Εγγραφή στο σύστημα

 1. Η εγγραφή στο «Σύστημα» πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr). Το συγκεκριμένο βήμα αφορά στο σύνολο των εμπλεκόμενων μερών σε δίκες ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τα οποία δύνανται από την 1-12-2020 και μετά να εγγραφούν στο «Σύστημα» και να δηλώσουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων ή αντικλήτων τους, στην οποία επιθυμούν τη διενέργεια των επιδόσεων.
 2. Μετά την επιτυχή εισαγωγή του χρήστη στο Σύστη-μα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TaxisNet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Ειδικότερα το «Σύστημα» ελέγχει:

α) Τον ΑΦΜ του χρήστη. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος, το Σύστημα δεν επιτρέπει την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας,

β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, το Σύστημα

εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή στην πλατφόρμα».

γ) Αν ο ΑΦΜ του χρήστη ανήκει σε άτομο που έχει

αποβιώσει, το Σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή στην πλατφόρμα».

 1. Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα η πλατφόρμα εμφανίζει τα κάτωθι πεδία:
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 6. Ιδιότητα Κατόχου Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα. Το πεδίο 4 συμπληρώνεται από το εμπλεκόμενο μέρος, το οποίο αφορά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Στο πεδίο 5, το εμπλεκόμενο μέρος επιλέγει από σχετική λίστα εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε ανήκει στον i) Ίδιο, ii) Πληρεξούσιο Δικηγόρο, iii) Αντίκλητο. Κατόπιν προβαίνει στην επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καταχωρώντας τον ειδικό κωδικό που αποστέλλει το Σύστημα.

 1. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα η πλατφόρμα εμφανίζει τα κάτωθι πεδία:
 2. Επωνυμία
 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 4. Ιδιότητα Κατόχου Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Το πεδίο 1 συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα. Το πεδίο 2 συμπληρώνεται από το εμπλεκόμενο μέρος, το οποίο αφορά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Στο πεδίο 3, το εμπλεκόμενο μέρος επιλέγει από σχετική λίστα εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε ανήκει στον i) Ίδιο, ii) Πληρεξούσιο Δικηγόρο, iii) Αντίκλητο. Κατόπιν προβαίνει στην επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καταχωρώντας τον ειδικό κωδικό που αποστέλλει το Σύστημα.

 1. Εν συνεχεία, το εμπλεκόμενο μέρος προβαίνει στην αποθήκευση της καταχώρησής του. Το εμπλεκόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας να τροποποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση εισερχόμενο στο Σύστημα με τον σύνδεσμο για την εγγραφή στην πλατφόρμα.

Άρθρο 4

Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου δικηγόρου αιτούντος – Συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων

 1. O αιτών προβαίνει στην εξουσιοδότηση του πλη-ρεξούσιου δικηγόρου καταχωρώντας τον ΑΦΜ του στο σχετικό πεδίο.

Με την καταχώρηση του ΑΦΜ του πληρεξούσιου δικηγόρου συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα». Στα συγκεκριμένα πεδία δεν εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικηγόρων.

 1. Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Σύ-στημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.), το Σύστημα ελέγχει αν ο ΑΦΜ που έχει καταχωρηθεί ανήκει σε δικηγόρο.
 2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξουσιοδότη-σης, ο αιτών δηλώνει ότι: «Εξουσιοδοτώ τον πληρεξούσιο δικηγόρο να υποβάλει την αίτησή μου για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών του ν. 3869/2010. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει οριστική δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του ν. 3869/2010. Συναινώ να λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των Τραπεζών/ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο της παρεχόμενης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση τραπεζικού απορρήτου και φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που συνεπάγεται η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού ν. 3869/2010, όπως ρητώς αναφέρεται στα άρθρα 4Β και 4Γ του ν. 3869/2010, όπως ισχύει».
 3. Ο αιτών επιλέγει αποθήκευση για την οριστικοποίη-ση της διαδικασίας.
 4. Το Σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας της εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταχωρηθεί τιμή στο πεδίο «ΑΦΜ Πληρεξούσιου Δικηγόρου» ή/και δεν έχει αποδεχθεί τις υπεύθυνες δηλώσεις, το Σύστημα δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή της εξουσιοδότησης και ενημερώνει σχετικά τον χρήστη για να προβεί στις ανάλογες ενέργειες.

Σε περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο αιτών ενημερώνεται για την επιτυχή εξουσιοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου μέσω σχετικού μηνύματος. Επιπλέον, το Σύστημα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πληρεξούσιο δικηγόρο, με το οποίο τον ενημερώνει σχετικά.

 1. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εξουσιο-δότηση άλλου πληρεξούσιου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο αρχικός δεν έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο ο προηγούμενος όσο και ο νέος πληρεξούσιος δικηγόρος ενημερώνονται σχετικά για την εν λόγω μεταβολή.

Άρθρο 5

Δημιουργία αίτησης – Καταχώρηση βασικών στοιχείων

 1. Η δημιουργία αίτησης από τον πληρεξούσιο δικη-γόρο πραγματοποιείται στο Σύστημα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου.
 2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφα-νίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
 3. Το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και

β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και

γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει και Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαδικασία». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαδικασία». Αν έχει αποβιώσει, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαδικασία».

 1. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δημιουργεί αίτηση επι-λέγοντας το σχετικό πλήκτρο. Στη συνέχεια, το Σύστημα εμφανίζει την φόρμα της αίτησης που περιλαμβάνει τις παρακάτω καρτέλες:

4.1 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Αίτησης», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. Αριθμός Αίτησης
 2. Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης
 3. Στάδιο Αίτησης
 4. Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης Σταδίου
 5. Λόγος Ολοκλήρωσης.

Τα πεδία 1 έως 3 συμπληρώνονται αυτόματα από το Σύστημα κατά τη δημιουργία της αίτησης. Το πεδίο 4 συμπληρώνεται κατά την καταχώρηση της «Ημ/νιας Κατάθεσης» της αρχικής αίτησης. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση της ολοκλήρωσης της αίτησης από το Σύστημα.

4.2 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Πληρεξούσιου Δικηγόρου», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ Πληρεξούσιου Δικηγόρου
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Τηλέφωνο
 7. Αριθμός Μητρώου8. Δικηγορικός Σύλλογος.

Τα πεδία 1 έως 3 αντλούνται αυτόματα από το Σύστημα. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Τα υπόλοιπα πεδία 4 και 6 έως 8 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.), το Σύστημα ελέγχει την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων.

4.3 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Αρχικής Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης
 2. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.)
 3. Έτος Κατάθεσης
 4. Ημερομηνία Κατάθεσης
 5. Ειρηνοδικείο
 6. Αρχική Αίτηση.

Τα πεδία 1-5 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 6 λαμβάνει σήμανση μόνο για την εγγραφή με την παλαιότερη ημερομηνία κατάθεσης.

Για τα Ειρηνοδικεία που είναι ενταγμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.) και σε περίπτωση διασύνδεσης με αυτό, η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων επιβεβαιώνεται βάσει της τελευταίας κλήσης μέσω των στοιχείων που τηρούνται στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων, που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής, που έχουν χορηγηθεί. Ο δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πλήκτρο «Αποθήκευση» από τη γραμμή των εργαλείων για να αποθηκεύσει τις καταχωρήσεις.

4.4 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Αιτούντα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.
 9. ΑΦΜ Συζύγου.

Στο πεδίο 1, ο δικηγόρος επιλέγει από τη σχετική λίστα τον ΑΦΜ του αιτούντα. Η λίστα περιλαμβάνει ΑΦΜ που έχουν εξουσιοδοτήσει τον συγκεκριμένο δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και για τα οποία δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής. Τα πεδία 2 έως 4 και 6 έως 9 αντλούνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν αντληθεί η τιμή κάποιου πεδίου, συμπληρώνεται χειροκίνητα από το δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο αιτών κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Για την καταχώρηση των στοιχείων του αιτούντα, ο δικηγόρος επιλέγει το σχετικό πλήκτρο για την προσθήκη ενός ή περισσότερων αιτούντων εάν συντρέχει περίπτωση ομοδικίας.

4.5 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Λοιπά Στοιχεία Αιτούντων», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ Αιτούντα
 2. Έτος ανάληψης πρώτης δανειακής σύμβασης
 3. Αριθμός Ανήλικων Τέκνων
 4. Αριθμός Εξαρτώμενων Μελών.

Το πεδίο 1 συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα από το Σύστημα, βάσει των ΑΦΜ που έχουν καταχωρηθεί στην Ενότητα «Στοιχεία Αιτούντα». Τα πεδία 2 έως 4 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το Σύστημα δεν επιτρέπει στο πεδίο 3 να καταχωρηθεί τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του πεδίου 4.

4.6 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Αντίκλητων», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.
 9. ΑΦΜ Αιτούντα.

Σε περίπτωση που στην αίτηση συμμετέχει αντίκλητος, τα πεδία 1 έως 4 και 6 έως 9 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο αντίκλητος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.7 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Λοιπών Διαδίκων – Φυσικά Πρόσωπα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.

Τα πεδία 1 έως 4 και 6 έως 8 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο διάδικος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.8 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Λοιπών Διαδίκων – Νομικά Πρόσωπα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Επωνυμία
 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 4. Διεύθυνση Έδρας
 5. Πόλη Έδρας
 6. Τ.Κ. Έδρας7. Είδος Επιχείρησης.

Τα πεδία 1 έως 2 και 4 έως 7 καταχωρούνται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 3 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο διάδικος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.9 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Θεσμικών Πιστωτών», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. Επωνυμία
 2. ΑΦΜ
 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 4. Διεύθυνση Έδρας
 5. Πόλη Έδρας6. Τ.Κ. Έδρας.

Τα πεδία 2-6 συμπληρώνονται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν επιλογής Επωνυμίας από τη διαθέσιμη λίστα τιμών του πεδίου 1.

4.10 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Λοιπών Πιστωτών – Φυσικά Πρόσωπα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.

Σε περίπτωση που υφίστανται πιστωτές – Φυσικά πρόσωπα (πλην Θεσμικών), τα πεδία 1 έως 4 και 6 έως 8 συμπληρώνονται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο πιστωτής κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.11 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Λοιπών Πιστωτών – Νομικά Πρόσωπα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Επωνυμία
 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 4. Διεύθυνση Έδρας
 5. Πόλη Έδρας
 6. Τ.Κ. Έδρας7. Είδος Επιχείρησης.

Σε περίπτωση που υφίστανται πιστωτές – Νομικά πρόσωπα (πλην Θεσμικών), τα πεδία 1 έως 2 και 4 έως 7 συμπληρώνονται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 3 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο πιστωτής κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.12 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Μη-Συμπραττομένου», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.

Σε περίπτωση ύπαρξης ομόδικων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση, τα πεδία 1 έως 4 και 6 έως 8 συμπληρώνονται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο μη συμπραττόμενος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

4.13 Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» – Ενότητα «Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Πατρώνυμο
 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινοποίησης
 6. Διεύθυνση
 7. Πόλη
 8. Τ.Κ.
 9. ΑΦΜ Αιτούντα.

Τα πεδία 1 έως 4 και 6 έως 8 συμπληρώνονται χειροκίνητα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που είχε καταχωρήσει ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά την εγγραφή στο Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

 1. Στη συνέχεια, ο πληρεξούσιος δικηγόρος επιλέγει την «Οριστικοποίηση αίτησης», προκειμένου να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να αντληθούν τα στοιχεία από τρίτες πηγές για τους αιτούντες. Η άντληση των στοιχείων από τρίτες πηγές δύναται να εκκινήσει μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων των αιτούντων επιλέγοντας την «Οριστικοποίηση αιτούντων».
 2. Το Σύστημα ελέγχει αυτοματοποιημένα την πληρότη-τα της αίτησης βάσει των υποχρεωτικών πεδίων. Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, η αίτηση οριστικοποιείται.

Άρθρο 6

Άντληση στοιχείων

 1. Με την οριστικοποίηση της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση προς τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και τις βάσεις δεδομένων των τραπεζών/ Ε.Δ.Α.Δ.Π., για την άντληση των διαθέσιμων στοιχείων για τους αιτούντες, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης.
 2. Από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης αντλούνται τα κάτωθι στοιχεία:

(α) Τελευταία υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

(β) Τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και

(γ) Τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν παρέλθει αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου προθεσμιών υποβολής, η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινείται από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

 1. Από τις βάσεις δεδομένων των τραπεζών/Ε.Δ.Α.Δ.Π. αντλούνται τα κάτωθι στοιχεία:

(α) οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των λοιπών ενεχομένων στην οφειλή,

(β) στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και

(γ) κινητά περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκιο μετοχών), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

 1. Το Σύστημα αποθηκεύει τα ανωτέρω στοιχεία και τα εμφανίζει στην αίτηση σε αντίστοιχες καρτέλες.

Ειδικότερα:

4.1 Καρτέλα «Φορολογικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Ακίνητη Περιουσία», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Φορολογικό Έτος
 3. ΑΤΑΚ
 4. Διεύθυνση ακινήτου

4.1. Νομός.

4.2. Περιοχή.

4.3. Διεύθυνση

4.4. Τ.Κ.

4.5. Χώρα

 1. Ένδειξη ΑΠΑΑ
 2. Κατηγορία ακινήτου
 3. Όροφος
 4. Κτίσμα

8.1. Επιφάνεια

8.1.1. Κύριοι χώροι

8.1.2. Βοηθητικοί χώροι

8.2. Είδος δικαιώματος

8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας

8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή

 1. Οικόπεδο

9.1. Επιφάνεια

9.2. Επιφάνεια κτίσματος

9.3. Είδος δικαιώματος

9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας

9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή

 1. Φορολογητέα αξία
 2. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).

Το πεδίο 11 συμπληρώνεται από τον δικηγόρο, με το οποίο δηλώνεται η κύρια κατοικία του αιτούντα.

4.2 Καρτέλα «Φορολογικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Γήπεδα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου
 3. Διεύθυνση ακινήτων

3.α. Νομός

3.β. Δήμος ή Κοινότητα

3.γ. Δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα

3.δ. Οδός/αριθμός

3.ε. Τ.Κ.

3.στ. Χώρα

 1. Συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο γήπεδο
 2. Είδος δικαιώματος
 3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας
 4. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

4.3 Καρτέλα «Φορολογικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Εισόδημα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Φορολογικό έτος3. Καθαρό εισόδημα.

4.4 Καρτέλα «Τραπεζικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. Είδος Προϊόντος
 3. Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 4. Κωδικός αριθμός
 5. Αξία
 6. Νόμισμα
 7. Ημερομηνία αποτίμησης.

4.5 Καρτέλα «Τραπεζικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Οφειλές», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. ΑΦΜ Πιστωτή/Ε.Δ.Α.Δ.Π.
 3. Επωνυμία Πιστωτή/Ε.Δ.Α.Δ.Π.
 4. Ε.Ε.Σ./Ε.Α.Α.Δ.Π.
 5. Αριθμός Σύμβασης
 6. Αριθμός Λογαριασμού
 7. Ταυτότητα Οφειλής
 8. Επιχειρηματικό Προϊόν
 9. Ποσό Οφειλής
 10. Ημερομηνία Γέννησης Οφειλής.

4.6 Καρτέλα «Τραπεζικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Εξασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ
 2. ΑΦΜ Πιστωτή/Ε.Δ.Α.Δ.Π.
 3. Αριθμός Σύμβασης
 4. Κωδικός Εξασφάλισης
 5. Κωδικός Ακινήτου
 6. Αριθμός Σειράς Προσημείωσης
 7. Ποσό Προσημείωσης
 8. Διεύθυνση
 9. Περιοχή10. Τ.Κ.
 10. Νομός 12. Εμπορική Αξία.

4.7 Καρτέλα «Τραπεζικά Στοιχεία Αιτούντων» – Ενότητα «Συνοφειλέτες», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

 1. ΑΦΜ Συνοφειλέτη
 2. ΑΦΜ Πιστωτή/Ε.Δ.Α.
 3. Επωνυμία Πιστωτή/Ε.Δ.Α.
 4. Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Συνοφειλέτη.

Άρθρο 7

Επιβεβαίωση κατάθεσης αίτησης

 1. Με την οριστική, υποβολή, η αίτηση μεταβιβάζεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον υπάρχει διασύνδεση με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.
 2. Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στο Σύ-στημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, συμπληρώνει στην αντίστοιχη αίτηση τα παρακάτω πεδία της Ενότητας «Στοιχεία Αρχικής Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», τα οποία αφορούν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε οριστικά:
 3. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης
 4. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.)
 5. Έτος Κατάθεσης
 6. Ημερομηνία Κατάθεσης
 7. Ειρηνοδικείο
 8. Πράξη κατάθεσης (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
 9. Ημερομηνία Νέας Δικασίμου
 10. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης9. Αποτέλεσμα της απόφασης 10. Απόφαση.

Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., τα ως άνω πεδία συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα. Τα πεδία 7 έως 10 είναι προαιρετικά και δύναται να συμπληρωθούν με πρωτοβουλία της γραμματείας όταν αυτή είναι διαθέσιμη (κατόπιν του κλεισίματος του φακέλου, της εγγραφής της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο και την έκδοση της απόφασης).

 1. H αίτηση και το περιεχόμενο αυτής κοινοποιείται στο σύνολο των διαδίκων που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί. Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Σύστημα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικής επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση που η ως άνω ηλεκτρονική επίδοση δεν είναι εφικτή (ενδεικτικά: λόγω απουσίας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα επίδοσης της αίτησης με εξωσυστημικό τρόπο και ανάρτησης του σχετικού εγγράφου επίδοσης στο Σύστημα.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση αίτησης

 1. Η είσοδος των αιτούντων, του πληρεξούσιου δικηγό-ρου, των λοιπών διαδίκων/πιστωτών και των θεσμικών πιστωτών στο Σύστημα για να λάβουν γνώση για το περιεχόμενο της αίτησης, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου.
 2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφα-νίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
 3. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία των επανα-προσδιορισθέντων αιτήσεων στις οποίες έχει καταχωρηθεί. Για την εμφάνιση των στοιχείων που αφορούν την εκάστοτε αίτηση, ο χρήστης θα πρέπει κατά την πρώτη είσοδό του στην αίτηση να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου. Ειδικότερα για τους θεσμικούς πιστωτές, η ανωτέρω επιβεβαίωση τεκμαίρεται και με τη μαζική άντληση των επαναπροσδιορισθέντων αιτήσεων.
 4. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις έχουν πωληθεί ή η διαχείριση αυτών έχει μεταβιβαστεί σε άλλο θεσμικό πιστωτή, ο οποίος δεν αναγράφεται στην αίτηση, ο χρήστης του εν λόγω θεσμικού πιστωτή κοινοποιεί, μέσω της πλατφόρμας, το περιεχόμενο της αίτησης στον πιστωτή, ο οποίος διαχειρίζεται την απαίτηση, μέσω της καρτέλας «Κοινοποιούμενοι».
 5. Με την ολοκλήρωση της κοινοποίησης της αίτησης από τον πιστωτή που μνημονεύεται στην αίτηση, ο κοινοποιούμενος πιστωτής δύναται πλέον μέσω της πλατφόρμας να λάβει γνώση του περιεχομένου της αίτησης, βάσει των βημάτων που αναφέρονται ανωτέρω. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Δικαιοσύνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ