ΜονΠρωτΑθ (ΑσφΜ) 12018/2018: διαφορές μεταξύ συζύγων. Διαφορές μεταξύ γονέων και τέκνων. Μετοίκηση του εν διαστάσει συζύγου από την οικία. Ανάθεση προσωρινής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στη μητέρα. Ορισμός προσωρινής μηνιαίας διατροφής.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός Αποφάσεως 12018/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Τσιρώνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

Της αιτούσας — καθ’ ης η ανταίτηση : …….……. …….……. του …….……. , κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός …….…….……. , αριθμ. ……. [ΑΦΜ …….……. ΔΟΥ …….……. ] ενεργώντας ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της …….…….…….……. , η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Αδάμ [ΑΜ ΔΣΑ 32921].

Του καθ’ ου η αίτηση – ανταιτούντος : ……. ……. του ……. , κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός …….……. , αριθμ. …. [ ΑΦΜ …….…….……. ΔΟΥ …….…….……. ], ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του …….…….……. …….……. [ΑΜ ΔΣΑ ……. ].

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 8.8.2018 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με γενικό αριθμό  κατάθεσης δικογράφου …….…….……./2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφο δικογράφου …….…….……. /2018 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

Ο ανταιτών, ζητεί, να γίνει δεκτή η ανταίτηση του, που ασκήθηκε προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, την οποία ανέπτυξε στο ακροατήριο και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.

Κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης και ανταίτησης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1394 εδάφιο α’ του ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ο καθένας από τους συζύγους, δικαιούται να παραλάβει τα κινητά που του ανήκουν, ακόμη και αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή και μόνος ο άλλος σύζυγος. Με το εδάφιο α’ του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η τύχη των κινητών πραγμάτων, τα οποία ανήκουν (κατά κυριότητα) σε καθένα από τους συζύγους και θεσπίζεται, ως κανόνας, το δικαίωμα παραλαβής των Ιδίων κινητών πραγμάτων, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούντο, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης είτε και από τους δύο είτε μόνο από τον άλλο σύζυγο. Εξαίρεση του κανόνα αυτού, θεσπίζεται με το εδάφιο β’ του ίδιου ως άνω άρθρου, όχι όμως για τα «οικιακά αντικείμενα» με την έννοια του «εξαιρετέου» της διάταξης του άρθρου 1820 ΑΚ, δηλαδή μόνο για τα έπιπλα, σκεύη μαγειρικής και λοιπά αντικείμενα, που εξυπηρετούν οικιακές ανάγκες, η χρήση και μόνο των οποίων, κατά την εξαίρεση αυτή, μπορεί να παραχωρηθεί στον άλλο σύζυγο, αν είναι γι’ αυτόν απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή του εγκατάσταση ή το επιβάλλουν οι περιστάσεις για λόγους επιείκειας, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (βλ. Γ. Παπαδημητρίου, κατ’ άρθρον ερμηνεία νέων διατάξεων οικογενειακού δικαίου, έκδοση 1984 σελ. 120, και εισηγητική έκθεση Ν. 1329/1983 σελ. 9). Στην έννοια των οικιακών αντικειμένων, δεν περιλαμβάνονται άλλα κινητά πράγματα, τα οποία δεν αποτελούν, σύμφωνα με τις κρατούσες αντιλήψεις, μέρος της οικοσκευής, όπως π.χ. δεν είναι τοιούτο, το αυτοκίνητο (ΠΠρΚαρδ 34/1992 ΑΡΧΝ 1993. 232, ΜΠρΑθ 11183/2012 ΤΝΠ Νόμος και Ι. Δεληγιάννης Οικογενειακό Δίκαιο, έκδοση 1987 τόμος ΙΙ σελ. 201, Ι. Καράκωστας Ερμηνεία ΑΚ 2011, τομ. ΒΑ σελ. 338).

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, όπως παραδεκτώς διόρθωσε και περιόρισε την τελευταία, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου άρρενος τέκνου …………….. …………….. , που απέκτησε από το γάμο της με τον καθ’ ου, καθόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους από υπαιτιότητα του καθ’ ου για τους ειδικότερα αναφερόμενους στην αίτηση λόγους, να υποχρεωθεί ο τελευταίος να της παραχωρήσει προσωρινά τη χρήση του αναφερόμενου στην αίτηση αυτοκινήτου, που του ανήκει στην κυριότητα να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ’ ου, συζύγου της, από τη αναφερόμενη στην αίτηση συζυγική οικία, για το λόγο ότι οι σχέσεις τους έχουν διαταραχθεί σε τέτοιο σημείο από υπαιτιότητα του τελευταίου, ώστε να είναι αδύνατη η συμβίωσή τους, να διαταχθεί ο αντίδικος της να απέχει από οποιαδήποτε απροειδοποίητη και αυθαίρετη επίσκεψη στην οικία της και παραμονή του σε αυτή, δίχως τη συναίνεση της αιτούσας, να υποχρεωθεί ο τελευταίος να της καταβάλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή σε χρήμα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, το οποίο δεν διαθέτει εισοδήματα και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, ως συμμετοχή του στη μηνιαία διατροφή αυτού, το συνολικό ποσό των οκτακοσίων ενενήντα δύο (892) ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα από την επίδοση της ένδικης αίτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης, επί της κύριας αγωγής που θα ασκήσει, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρισιολόγηση αίτησης στον καθ’ ου και μέχρι εξοφλήσεως, με την απειλή χρηματικής ποινής ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) έτους για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τις άνω υποχρεώσεις του και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην δικαστική της δαπάνη.

Με βάση το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, εκτός από : α) το αίτημα παραχώρησης της χρήσης του αναφερομένου στην αίτηση αυτοκινήτου, το οποίο είναι μη νόμιμο και συνεπώς απορριπτέο, διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη της παρούσας, στην έννοια της οικοσκευής κατ’ άρθρο 1394 ΑΚ, η χρήση της οποίας κατ’ εξαίρεση μπορεί να παραχωρηθεί στον άλλο σύζυγο ακόμα και εάν δεν ανήκει στη κυριότητα του, αν είναι γι’ αυτόν απολύτως απαραίτητη για τη χωριστή του εγκατάσταση ή το επιβάλλουν οι περιστάσεις για λόγους επιείκειας, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, περιλαμβάνονται μόνο τα έπιπλα, σκεύη μαγειρικής και λοιπά αντικείμενα, που εξυπηρετούν οικιακές ανάγκες και όχι, κατά τις κρατούσες αντιλήψεις, τα «οικιακά αντικείμενα» με την έννοια του «εξαιρετέου» της διάταξης του άρθρου 1820 ΑΚ, δηλαδή το αυτοκίνητο (ΠΠρΚαρδ 34/1992 ΑΡΧΝ 1993. 232, ΜΠρΑθ 11183/2012 ΤΝΠ Νόμος και Ι. Δεληγιάννης Οικογενειακό Δίκαιο, έκδοση 1987 τόμος Ι Ι σελ. 201, Ι. Καράκωστας Ερμηνεία ΑΚ 2011, τομ. ΒΑ σελ. 338), β) το αίτημα περί καταβολής νομίμων τόκων από την επομένη ημέρα κατά την οποία έγινε η επίδοση της αίτησης, που είναι νομικά αβάσιμο και ως εκ τούτου πρέπει να  απορριφθεί, διότι από τη διάταξη του άρθρου 728 ΚΠολΔ δεν προβλέπεται προσωρινή επιδίκαση τόκων, ενώ, εξάλλου, το αίτημα αυτό αρμόζει μόνον στην οριστική καταψήφιση της απαίτησης, περί της οποίας δεν πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση (βλ. ΜΠρΑθ 5964/2007, 6001/2006 αδημ). και γ) το παρεπόμενο αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής κατά του καθ’ ου, αφενός για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις του, σε σχέση με την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και την εμπρόθεσμη καταβολή της προσωρινής διατροφής, το οποίο είναι μη νόμιμο και επομένως πρέπει να απορριφθεί, επειδή, όσον αφορά το αίτημα περί ανάθεσης προσωρινά στην αιτούσα της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, δεν ζητείται να διαταχθεί και η παράδοση ή απόδοση του τέκνου από τον καθ’ ου η αίτηση στην αιτούσα, ώστε για την περίπτωση που δεν εκτελέσει την πράξη αυτή, να απαγγελθεί (αυτεπαγγέλτως) χρηματική ποινή ή και προσωπική κράτηση σε βάρος του (άρθρο 950 παρ. 1 ΚΠολΔ), όσον δε αφορά την επιδίκαση προσωρινής διατροφής, η απόφαση που επιδικάζει διατροφή εκτελείται κατά τους ορισμούς του άρθρου 951 ΚΠολΔ και ειδικότερα με κατάσχεση περιουσίας εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Τέλος, σχετικά με την μετοίκηση του καθ’ ου από την οικογενειακή στέγη, οι διατάσσουσες την απόδοση ακινήτου, διατάξεις εκτελούνται κατά τους ορισμούς του άρθρου 943 ΚΠολΔ, μη υφισταμένου στην περίπτωση αυτή πεδίου εφαρμογής του άρθρου 947 του ίδιου Κώδικα. Κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων  (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1391, 1392, 1485-1487, 1489, 1493, 1496, 1510-1514, 1516 παρ. 2, 1518 ΑΚ και 176, 191 παρ. 2, 728 παρ. Ι α’, 729, 735, 947 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ο καθ’ ου με το έγγραφο σημείωμα του συνομολογεί την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του ,στην αιτούσα μητέρα του, κατά τα λοιπά αρνείται την ένδικη αίτηση, προέβαλε δε εππτροσθέτως ένσταση συνεισφοράς της αιτούσας στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, η οποία αλυσιτελώς προβάλλεται, δεδομένου ότι με την αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτουμένης για το ανήλικο τέκνο διατροφής, αλλά μόνο το ποσό που   αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του καθ’ ου στη διατροφή αυτή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής της μητέρας τους (ΕφΘεσ 2944/2004 Αρμ. 2005. 886). Επιπλέον, ο καθ’ ου, με προφορική δήλωση κατά την ενώπιον του ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, άσκησε ανταίτηση, το περιεχόμενο της οποίας αναπτύσσεται και στο σημείωμα, που κατέθεσε εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε από το Δικαστήριο τούτο (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 33), με την οποία, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της επικοινωνίας του, με το ως άνω ανήλικο τέκνο του, που έχει αποκτήσει με την αιτούσα, με τον τρόπο που ειδικότερα αναφέρει σε αυτή, καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης η ανταίτηση στη δικαστική του δαπάνη.

Η ανταίτηση ασκήθηκε παραδεκτά (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1, 2, 686  παρ. 3, 4, 6 και 687 παρ. 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735, 947, 950 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και επειδή υπάγονται στην ίδια ως άνω διαδικασία, αφού έτσι επιταχύνεται και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του καθ’ ου η αίτηση  ανταιτούντος, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης,

πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Μόλα Ερσέκας, στην Αλβανία, στις 11.8.1995, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την ενήλικη …………….. …………….., που γεννήθηκε στις 16.4.1997 και τον ανήλικο …………….. …………….., που γεννήθηκε στις 10.9.2007. Η έγγαμη σχέση των διαδίκων άρχισε να εμφανίζει προβλήματα, τα οποία έγιναν έντονα τον Οκτώβριο του 2015, οπότε και επήλθε οριστική ρήξη μεταξύ τους. Ο καθ’ ου άρχισε να αδιαφορεί για τα ζητήματα που αφορούν την κοινή τους συμβίωση. Η παραπάνω συμπεριφορά του καθ’ ου οδήγησε στον οριστικό κλονισμό της έγγαμης σχέσης τους. Ενόψει αυτής της πιο πάνω κατάστασης, ο καθ’ ου τον Μάρτιο του έτους 2018 αποχώρησε από τη συζυγική κατοικία και μετακόμισε σε ανεξάρτητη κατοικία πλησίον της πρώην κοινής τους στέγης. Η αιτούσα διαμένει έκτοτε με το παραπάνω αναφερόμενο ανήλικο τέκνο της στην προαναφερόμενη πρώην συζυγική οικία. Με βάση τα παραπάνω πιθανολογηθέντα το Δικαστήριο τούτο κρίνει αναγκαίο, προς αποφυγή μεγαλύτερης οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων και δημιουργίας απρόβλεπτων καταστάσεων, να διατάξει τη μετοίκηση του καθ’ ου, από την ανωτέρω συζυγική στέγη, γεγονός που εν τοις πράγμασι έχει ήδη επέλθει. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, πλην της προπεριγραφόμενης αντισυζυγικής συμπεριφοράς του καθ’ ου, δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη άλλων πράξεων του τελευταίου σε βάρος της αιτούσας, όπως απροειδοποίητες επισκέψεις, διαμονή στην πρώην συζυγική στέγη χωρίς την συναίνεση αυτής καθώς επίσης και εκτέλεση ανεπιθύμητων  τηλεφωνικών κλήσεων του καθ’ ου προς αυτή, επομένως η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, κατά το μέρος που ζητείται η παύση των ως άνω ενεργειών. Επιπλέον, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει συνεχώς με την αιτούσα, η οποία είναι καλή μητέρα και φροντίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, ασχολούμενη συστηματικά με τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του και προσπαθεί με την προσωπική της απασχόληση να του εξασφαλίσει τόσο τις κατάλληλες συνθήκες, όσο και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και ψυχοπνευματική υγεία τους, κυρίως δε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Έτσι, πιθανολογείται ότι το συμφέρον του, επιβάλλει να ανατεθεί η επιμέλειά τους στην τελευταία, η οποία είναι κατάλληλη να αναλάβει και ικανή να ανταποκριθεί στα αντίστοιχα καθήκοντα, όπως αποδέχεται και ο καθ’ ου. Στη συνέχεια, πιθανολογήθηκε ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων δεν έχει εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί, λόγω της ηλικίας του, να αυτοσυντηρηθεί. Συνακόλουθα δικαιούται διατροφής από τους υπόχρεους προς τούτο γονείς τους. Ο καθ’ ου απασχολείται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε πρατήριο πώλησης καυσίμων, αποκερδαίνοντας μηνιαίως 800 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοδωρημάτων. Μετά από εκούσια μεταξύ τους διανομή, του ημίσεως χρηματικού ποσού, προερχόμενου από κοινούς με την αιτούσα προθεσμιακούς λογαριασμούς, τηρούμενους σε τράπεζες της Αλβανίας, συνολικού ύψους 69.968,86 ευρά.) [27.836,25 ευρώ και 42.132,61 ευρώ αντίστοιχα], πιθανολογείται ότι έλαβε στην κατοχή του το ποσό των 17.492,215 ευρώ. Επιπλέον, διαθέτει ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου Mercedes, 1800 κυβικών. Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ’ ου η αίτηση. Η αιτούσα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε επιχείρηση αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των 490 περίπου ευρώ. Για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, πιθανολογείται ότι έλαβε στην κατοχή της, μετά από διανομή χρηματικού ποσού, προερχόμενου από κοινό με τον καθ’ ου προθεσμιακό λογαριασμό, το ποσό των 17.492,215 ευρώ. Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει η αιτούσα.

Διαμένει μαζί με το & ανήλικο τέκνο της σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται στην …………….. Αττικής και επομένως βαρύνεται με δαπάνες στέγασης (μίσθωμα) που ανέρχεται κατά μήνα στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ επιπλέον βαρύνεται και με δαπάνες ηλεκτροδότησης, δημοτικών τελών, θέρμανσης και μεταφοράς πόσιμου νερού, οι οποίες ανέρχονται κατά μήνα στο ποσό των 300 περίπου ευρώ. Επιπλέον, για τις υπόλοιπες ανάγκες του ανηλίκου τέκνου για τροφή, ένδυση, υπόδηση, ψυχαγωγία, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες απαιτείται μηνιαίως το συνολικό ποσό των 400 περίπου ευρώ. Ως εκ τούτου πιθανολογήθηκε ότι οι μηνιαίες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών του ανηλίκου τέκνου τους, πλέον του ποσοστού συμμετοχής του στις κοινόχρηστες οικογενειακές δαπάνες, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 650 περίπου ευρώ.

Σύμφωνα με την πιο πάνω περιουσιακή κατάσταση των διαδίκων και τις γενικές υποχρεώσεις τους, η ανάλογη διατροφή που είναι υποχρεωμένος ο καθ’ ου να καταβάλει στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ανέρχεται μηνιαίως, στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400 Ε].

Κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή του, συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα του με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα του, που είναι αποτιμητή σε χρήμα, κατά τα προεκτεθέντα, μερικά δεκτής γενομένης της σχετικής ένστασης του καθ’ ου. Περαιτέρω, λόγω της ανάθεσης της  επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην καθ’ ης η ανταίτηση  μητέρα τους, πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με αυτό, με το οποίο δεν διαμένει, για να μην αποκοπεί ο φυσικός δεσμός τους.

Εξάλλου, η επικοινωνία θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τους και στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου. Έτσι, λαμβανομένων υπόψη του συμφέροντος του ανηλίκου και της ηλικίας του, κρίνεται ότι ο ανταιτών δικαιούται να επικοινωνεί μαζί του : α) τηλεφωνικά καθημερινά μία φορά τις απογευματινές ώρες, β) κάθε εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30, γ) το δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10:30 του Σαββάτου, μέχρι ώρα 18:00  της Κυριακής, δ) τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για τα μεν ζυγά έτη, από ώρα 18:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 12:00 της 30ης Δεκεμβρίου, για δε τα μονά έτη από ώρα 11:00 της 31 ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 6ης Ιανουαρίου, αρχής γενομένης από τα Χριστούγεννα του έτους 2018, ε) τις γιορτές του Πάσχα, για τα μεν ζυγά έτη από ώρα 18:00 της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 19:00 της Δευτέρας του Πάσχα, για τα δε μονά έτη, από ώρα 18:00 της Τρίτης του Πάσχα μέχρι ώρα 19:00 της Κυριακής του Θωμά, αρχής γενομένης από το Πάσχα του έτους 2019 και στ) τις θερινές διακοπές για δεκαπέντε (15) ημέρες, για τα μεν ζυγά έτη κατά μήνα Ιούλιο, από ώρα 10:00 της 1 ης Ιουλίου μέχρι ώρα 19:00 της 15ης Ιουλίου, για τα δε μονά έτη, κατά το μήνα Αύγουστο, από ώρα 10:00 της 1 ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19:00 της 15ης Αυγούστου, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του έτους 2019, με την απειλή σε βάρος της καθ’ ης η ανταίτηση χρηματικής ποινής τετρακοσίων ευρώ [400 Ε], για κάθε παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ανταιτούντος με το παραπάνω ανήλικο τέκνο του κατά τα ανωτέρω (άρθρα 950 παρ. 2 σε συνδ. με 947 ΚΠολΔ). Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους από την κατοικία της καθ’ ης η ανταίτηση και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος. Ο άνω τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον πατέρα του ανταποκρίνεται προς το συμφέρον του, διότι θα βοηθήσει να αναπτυχθούν και να διατηρηθεί ο ψυχικός δεσμός ανάμεσα σε αυτό και τον πατέρα του, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσής του για τη διαβίωση και την ανάπτυξη του ανηλίκου τέκνου του.

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, και ενόψει του ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πρέπει:

Α) να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και : α) να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων …………….. …………….. , β) να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση του καθ’ ου από την οικογενειακή στέγη και γ) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει στην αιτούσα, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του πιο πάνω ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400 Ε],

Β) να γίνει εν μέρει δεκτή η ανταίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος, με το ανήλικο τέκνο τους, κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό της παρούσης τρόπο. Τέλος πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της ιδιότητας αυτών ως συζύγων (αιτούσας και καθ’ ου) και συγγενών εξ αίματος πρώτου βαθμού (τέκνου του καθ’ ου), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων …… στην αιτούσα.

Διατάσσει προσωρινά τη μετοίκηση του καθ’ ου από την οικογενειακή στέγη, που βρίσκεται στην …………….. Αττικής, επί της οδού …………….., αριθμ. … .

Υποχρεώνει τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, στην αιτούσα, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του ως άνω ανηλίκου τέκνου της, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400 Ε].

Δέχεται την ανταίτηση κατά ένα μέρος.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με το παραπάνω ανήλικο τέκνο τους και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του κατά τον πιο κάτω τρόπο : α) τηλεφωνικά καθημερινά μία φορά τις απογευματινές ώρες, β) κάθε εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30, γ) το δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10:30 του Σαββάτου, μέχρι ώρα 18:00 της Κυριακής, δ) τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για τα μεν ζυγά έτη, από ώρα 18:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 12:00 της 30ης Δεκεμβρίου, για δε τα μονά έτη από ώρα 11:00 της 31ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 6ης Ιανουαρίου, αρχής γενομένης από τα Χριστούγεννα του έτους 2018, ε) τις γιορτές του Πάσχα, για τα μεν ζυγά έτη από ώρα 18:00 της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 19:00 της Δευτέρας του Πάσχα, για τα δε μονά έτη, από ώρα 18:00 της Τρίτης του Πάσχα μέχρι ώρα 19:00 της Κυριακής του Θωμά, αρχής γενομένης από το Πάσχα του έτους 2019 και στ) τις θερινές διακοπές για δεκαπέντε (15) ημέρες, για τα μεν ζυγά έτη κατά μήνα Ιούλιο, από ώρα 10:00 της 1 ης Ιουλίου μέχρι ώρα 19:00 της 15ης Ιουλίου, για τα δε μονά έτη, κατά το μήνα Αύγουστο, από ώρα 10:00 της 1 ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19:00 της 15ης Αυγούστου, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του έτους 2019. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους από την κατοικία της καθ’ ης η ανταίτηση και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά της παραπάνω αναφερόμενες ώρες.

Απειλεί σε βάρος της καθ’ ης η ανταίτηση χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ ευρώ [400 Ε], για κάθε παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ανταιτούντος με το ανωτέρω ανήλικο τέκνο τους κατά την παραπάνω διάταξη.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκεται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι τους δικηγόροι, στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2018.

 

Ο  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)